آخرین رکورد ملی وزنه برداری به ثبت رسید


به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که رکورد اعضای تیم ملی وزنه برداری کشورمان برای بازی های امت اسلامی به ثبت رسیده است، دو ملی پوش موفق شدند در آخرین تمرین کمپرها به صورت غیر رسمی رکورد شکنی کنند.
بر این اساس مصطفی جوادی که وزنه ۸۱ کیلوگرمی را در دوضرب حمل می کرد در حرکت دوضرب ۲۰۹ کیلوگرم را مهار کرد که یک کیلوگرم بیشتر از رکورد دوضرب جهان است.
رسول معتمدی نیز به طور غیررسمی رکورد دوضرب جهان را در مجموع یک کیلوگرم و سه کیلوگرم شکست.
این دو وزنه بردار در آستانه حمله و ثبت رسمی این رکوردها در بازی های کشورهای اسلامی هستند.
بر اساس این گزارش، نتایج رکورد ملی وزنه برداری به شرح زیر است:
حافظ قشقایی ۶۷ کیلوگرم: ۱۲۵ یک ضرب، ۱۷۰ دوضرب و مجموع ۲۹۵ کیلوگرم
گروه وزنی ۸۱ کیلوگرم، مصطفی جوادی: ۱۶۵ ضرب یک ضرب و ۲۰۹ دوضرب و مجموعاً ۳۷۴ کیلوگرم (شکستن رکورد غیر رسمی دو ضرب جهان یک کیلوگرم).
حسین سلطانی دسته ۸۱ کیلوگرم: ۱۶۰ یک ضرب، ۱۹۰ دوضرب و مجموع ۳۵۰ کیلوگرم
دسته ۹۶ کیلوگرم رضا بیرالوند: ۱۷۰ ضرب یک ضرب، ۲۰۰ دوضرب و مجموعا ۳۷۰ کیلوگرم
دسته ۱۰۲ کیلوگرم، رسول معتمدی: رکورد ۱۸۳ یک ضرب، ۲۳۲ رکورد دو ضرب و ۴۱۵ کیلوگرم در مجموع (شکستن غیررسمی یک کیلوگرم رکورد جهانی دوضرب و سه کیلوگرم رکورد کل جهان)
رکورد دوضرب جهان: ۲۳۱ کیلوگرم، رکوردی که فدراسیون جهانی به ثبت رسانده که توسط هیچکس شکسته نشده است.
رکورد کل جهان: ۴۱۲ کیلوگرم، رکوردی که توسط فدراسیون جهانی ثبت شده است که توسط هیچکس شکسته نشده است.
دسته ۱۰۲ کیلوگرم، امیرالحکیقی: ۱۶۶ ضرب یک ضرب، ۲۱۰ دوضرب و مجموعاً ۳۷۶ کیلوگرم
دسته ۱۰۹ کیلوگرم پیمان جان: ۱۷۷ یک ضرب، ۲۱۰ دوضرب و مجموعا ۳۸۷ کیلوگرم
دسته ۱۰۹ کیلوگرم مهدی کرمی: ۱۷۵ یک ضرب، ۲۲۰ دوضرب و مجموع ۳۹۵ کیلوگرم
علیرضا یوسفی دسته ۱۰۹+ کیلوگرم: ۱۸۵ یک ضرب، ۲۴۰ دوضرب و مجموع ۴۲۵ کیلوگرم