آمادگی ایدرو برای مشارکت همراه خود نمایندگی های داده ها بنیان


محسن صالحیا همراه خود ردیابی به نامگذاری مقام معظم مدیریت در سال جاری شناخته شده به عنوان سال ساخت، داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه ویژه حضرتعالی به نمایندگی های داده ها بنیان اظهار داشت: توسعه اکوسیستم داده ها بنیان در ملت، صنایع است. یکی اجتناب کرده اند میل های ایدرو».

به گزارش وبسایت تحت وب درک نیوز؛ صالحی نیا تصریح کرد: ادرو در راستای مأموریت های بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل، پیش اجتناب کرده اند این زمینه همکاری نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همراه خود واحدهای نیازمند در بخش های ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت را فراهم کرده است. بهبود فریب دادن محصولات فناورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها بنیان کاهش واردات اجتناب کرده اند بسیاری از اینها باعث بهبود بازار محصولات نمایندگی های داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش درآمد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال برای این نمایندگی ها شد کدام ممکن است عموماً جدید محسوب می شوند.

معاون وزیر صمت علاوه بر این به همکاری این گروه همراه خود معاونت آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوفایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر امکانات حمایتی در تامین دارایی ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است این توسعه حمایتی موجب شود. در جدید باشد سال فشرده تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوری تر {خواهد بود}.

صالحی نیا علاوه بر این همراه خود ردیابی به فراهم شدن زیرساخت های مورد نیاز در شهرک تحقیقاتی کاوش ایدرو، این شهرک را بستری صحیح برای تحمیل نمایندگی های داده ها بنیان عنوان کرد.

رئیس ایدرو همراه خود ردیابی به اینکه ۴۰ هکتار اجتناب کرده اند شهرک تحقیقاتی کاوش مختص نمایندگی های داده ها بنیان است کدام ممکن است اجتناب کرده اند بلوغ فناوری بالایی برخوردار هستند، اظهار داشت: ایدرو همراه با این نمایندگی هاست کدام ممکن است سطوح تحقیقات فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفهوم را همراه خود موفقیت به الگوی های اولین محصول سپری کرده است. همکاری برای بازاریابی محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت تعداد زیادی اقتصادی اجتناب کرده اند طریق مانکن های مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی در زمینه شهر تحقیقاتی کاووس.