ابراز تمایل مدیرعامل بیمه آسیا به حضور دسترس در بازار بیمه ملت عمان


در مورد توانمندی های فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی بالای بیمه آسیا، این نمایندگی آمادگی دارد ارائه دهندگان بیمه ای را در خارج اجتناب کرده اند سرزمین بی نظیر افزایش دهد.

به گزارش پایگاه خبری توفام اینترنت، مسعود بادین، معاون رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل نمایندگی بیمه آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت در کنار در دیدار با علی النجفی فرستاده کشورمان در سلطان نشین عمان، اجتناب کرده اند آمادگی شخصی مراقبت از بازار بیمه در ملت.

بر ایده این گزارش، مدیرعامل بیمه آسیا {در این} مونتاژ کدام ممکن است اجتناب کرده اند ورزش های این نمایندگی شناخته شده به عنوان بهترین بیمه شخصی ملت خبر داد، ذکر شد: نمایندگی بیمه آسیا با توانمندی های پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی بالا اعم اجتناب کرده اند تخصصی، مجرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه کالا با قابلیت کسب جایگاه ممتاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشمند در ساختار مالی به طور قابل توجهی بازار بیمه ملت.

وی افزود: در مورد اینکه بیمه آسیا اجتناب کرده اند این قابلیت ها برخوردار است، این نمایندگی حضور شخصی را در خارج اجتناب کرده اند سرزمین بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ارائه دهندگان بیمه ای شخصی در خارج اجتناب کرده اند ملت اجتناب کرده اند جمله عمان را سبک تذکر دارد.

این دیدار کدام ممکن است در سفارت ایران در مسقط را انتخاب کنید و انتخاب کنید با حضور اسماعیل مهدوی نیا عضو هیئت مدیره نمایندگی بیمه آسیا برگزار شد، علی نجفی فرستاده جمهوری اسلامی ایران در عمان نیز حضور داشت. در کشورهای عضو، موقعیت بیمه در ارتقای همکاری های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود روابط بخش شخصی بین ۲ ملت قابل ملاحظه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این سیستم بیمه آسیایی برای بهبود ورزش های مربوط به همکاری های مالی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمان استقبال کردند.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است عمان با از گرفتن دارایی ها نفت، بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدنی در راستای بهبود اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت شخصی در قلمرو خلیج عربی امتحان شده می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} روابط دیرینه سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس با ایران، زمینه های مختلف مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … ورزش های تجاری بین ۲ ملت اجتناب کرده اند جمله ۲ ملت به راحتی در دسترس است بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری افزایش است.