اجتناب کرده اند افزایش سرمایه ۶۳۰ میلیارد تومانی به همان اندازه انبساط ۴۳ درصدی درآمد خالص


صورت های پولی ۹ ماهه ایران کیش نماد می دهد؛

تجزیه و تحلیل صورت های پولی نمایندگی مقوا اعتباری ایران کیش حاکی اجتناب کرده اند انبساط ۴۳ درصدی درآمد خالص این نمایندگی نسبت به پیش سوراخ بینی ۹ ماهه است. علاوه بر این این نمایندگی اجتناب کرده اند افزایش سرمایه ۲۶۰ میلیارد به ۶۳۰ میلیارد تومان در مرحله یک خبر داده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، نمایندگی مقوا اعتباری ایران کیش درصورتهای پولی ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، ۴۳ سهم انبساط سودخالص نسبت به پیش سوراخ بینی ۹ماهه محقق کرد.

این نمایندگی در صورتهای پولی ۹ ماهه حسابرسی شده سال ۱۴۰۰، مبلغ ۱,۱۳۰,۹۱۹ میلیون ریال درآمد خالص تعیین کرده است.

انواع کارتخوان های منصوبه این نمایندگی در سال قبلی ۴.۳ سهم انبساط داشته است. در سال قبلی سعی بر آن بوده بر استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدهی تجهیزات ها تمرکزشود.

ایران کیش علاوه بر این در سرانه انواع تراکنش کارتخوان فروشگاهی ۸ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مبلغ نیز ۲۷ سهم انبساط را نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته تخصص کرده است.

افزایش سرمایه ۶۳۰ میلیارد تومانی

افزایش سرمایه اجتناب کرده اند ۲۶۰ میلیارد به ۶۳۰ میلیارد تومان درمرحله اول محقق شده است. این افزایش عموما اجتناب کرده اند محل درآمد جمع آوری شده، معرفی شده است نقدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالبات است.

اجباری به اشاره کردن است تحمیل انتخاب سبد درآمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم وابستگی صرف به کارمزد درآمدهای شاپرکی صورت گرفته کدام ممکن است بر این مقدمه اجتناب کرده اند تکنولوژی های متنوعی استفاده شده است.

حاضر شرکت ها درگاهی اینترنتی، سلولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترمیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگه داری پایانه های کالا، تلفیقی اجتناب کرده اند ماموریت های بانکی، اپلیکیشن های موبایلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه مدیریت تقاضا مشتریان اجتناب کرده اند جمله این چیزها است ایران کیش توانست سبد محصول مختلط را حاضر دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه شرکت ها ایران کیش را بعدی نگه دارد.

هزینه بیمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه سلولی روی بسترهای ایران کیش، ایجاد جیب ها ترمه، پات لایف، افشا اجتناب کرده اند پلتفرم یکپارچه MPG، همکاری همراه خود دیجیکالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرراست کسب، همکاری همراه خود نمایندگی سراسری چاپ شده فرآورده های نفتی، موفقیت محصول تیز کردن روی پمپ، افشا اجتناب کرده اند احراز هویت دیجیتال، افزایش تراکنش ابزار موبایلی اجتناب کرده اند دستاوردهای این نمایندگی در سالهای قبلی است.