اجتناب کرده اند کاهش ۲۰درصدی پیشنهادات مسکن به همان اندازه افزایش ۵۰ درصدی اجاره‌بها در سال ۱۴۰۰


اجتناب کرده اند کاهش ۲۰ درصدی پیشنهادات مسکن به افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در سال ۱۴۰۰