احتمال از دست دادن زندگی خانمها {به دلیل} حمله قلبی بیش اجتناب کرده اند پسرها است


بر ایده تحقیقات جدید، احتمال نجات خانمها پس اجتناب کرده اند حمله قلبی کمتر اجتناب کرده اند پسرها است.

به گزارش هلث دی نیوز، دکتر سارا هال، نویسنده این بررسی اجتناب کرده اند بیمارستان دانشکده کپنهاگ در دانمارک، اظهار داشت: «خانمها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرها در بررسی ما مشخصه‌های علمی مشابهی داشتند کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند حمله قلبی دچار حمله قلبی شدند».

شوک کاردیوژنیک یا شوک کاردیوژنیک عالی وضعیت شبح کننده اقامت است کدام ممکن است در آن روده ها به طور ناگهانی در موقعیت به پمپاژ خون کافی برای تامین اکسیژن کافی اندام های هیکل نمی شود.

معمولاً ناشی اجتناب کرده اند عالی حمله قلبی شدید است. تخمین زده تبدیل می شود کدام ممکن است تا ۱۰ نسبت اجتناب کرده اند مبتلایان تحت تأثیر حمله ها قلبی کدام ممکن است ناحیه وسیعی اجتناب کرده اند روده ها را خرس تاثیر قرار می دهند، دچار شوک قلبی نیز می شوند.

تنها نیمی اجتناب کرده اند مبتلایان تحت تأثیر شوک قلبی خشمگین می مشابه با. هدف اجتناب کرده اند این بررسی تجزیه و تحلیل تمایز در معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقا بین پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها تحت تأثیر حمله قلبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوک بود.

این بررسی برای ادغام کردن بزرگسالانی بود کدام ممکن است بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ در ۲ وسط فوق العاده تخصصی در دانمارک بستری شده بودند. داده ها درمورد به مشخصات فرد مبتلا، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر اجتناب کرده اند داده ها پزشکی آنها در ۳۰ روز استخراج شد.

در مجموع ۱۷۱۶ فرد مبتلا حمله قلبی با شوک قلبی {در این} بررسی وارد شدند کدام ممکن است ۴۳۸ نفر (۲۶%) زن بودند. معمولی سنی خانمها ۷۱ سال در مقابل با پسرها ۶۶ سال بود.

خانمها در ابتدا به طور قابل توجهی اصولاً اجتناب کرده اند پسرها در بیمارستان بستری می شدند (۴۱٪ اجتناب کرده اند خانمها در برابر این ۳۰٪ اجتناب کرده اند پسرها)، در حالی کدام ممکن است پسرها به طور قابل توجهی اصولاً کشف نشده ایست قلبی در یک واحد اطراف سرپایی بودند (۲۵٪ اجتناب کرده اند خانمها در برابر این ۴۸٪). نسبت پسرها).

احتمال خشمگین ماندن خانمها در مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت کمتر اجتناب کرده اند پسرها بود. در ۳۰ روز پس اجتناب کرده اند حمله قلبی، تنها ۳۸ نسبت اجتناب کرده اند خانمها در مقابل با ۵۰ نسبت اجتناب کرده اند پسرها خشمگین بودند. پس اجتناب کرده اند ۸.۵ سال، ۲۷ نسبت اجتناب کرده اند خانمها باقی مانده است خشمگین بودند، در حالی کدام ممکن است این رقم در پسرها ۳۹ نسبت بود.

دکتر هال اظهار داشت: “شواهد فزاینده ای موجود است کدام ممکن است آرم می دهد زنانی کدام ممکن است مشکلات قلبی از حداکثر دارند اصولاً اجتناب کرده اند پسرها به علائم غیر بی نظیر مشابه با تنگی نفس، تهوع، استفراغ، سرفه، خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد کمر، فک یا گردن مبتلا می شوند.”

این ممکن است گاهی اوقات یکی اجتناب کرده اند دلایلی باشد کدام ممکن است چرا خانمها در بررسی ما پسرها بیشتری را در بررسی ما در ابتدا به حداقل یک بیمارستان بومی پذیرفتند تا عالی متخصص. افزایش پیش آگهی اینکه خانمها قابل دستیابی است علائمی غیر اجتناب کرده اند درد کابینت سینه داشته باشند، ممکن است تاخیر در پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با را کاهش دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور بدون شک پیش آگهی را افزایش بخشد.

محققان گفتند کدام ممکن است تحقیقات بیشتری برای ایجاد اینکه خواه یا نه پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانمها تحت تأثیر حمله قلبی قابل دستیابی است اجتناب کرده اند اقدامات مختلف درآمد ببرند، می خواست است.

تأمین: مهر