ادعا ساعت ورزش کتابخانه‌های آستان قدس در ماه رمضان
ساعت کاری کتابخانه های آستان بیت المقدس رضوی در ماه مبارک رمضان تنظیم کرد.