اسماعیلی بر اجرای نهضت کتابخوانی {در سراسر} ملت تاکید کرد
وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در بروزترین tp-date پیام شخصی در صفحه اجتماعی (توییتر) بر اجرای نهضت کتابخوانی {در سراسر} ملت تاکید کرد.