اشتغالزایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی تخصصی اجتناب کرده اند مهمترین پوشش ها


دکتر فرزین با ردیابی به نامگذاری سال جدید شناخته شده به عنوان «ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال» اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت، ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند میل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های بی نظیر موسسه مالی در سال جاری پایان دادن سبد شرکت ها پولی است. حاضر محصولات جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرن.» با هدف تعمیر نیازهای پولی نمایندگی ها افزایش رضایت خریدار اطمینان حاصل شود که تحمیل خوب ارزش متمایز.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم، دکتر محمدرضا فرزین در نشست نوروزی با اعضای هیات مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران ارشد موسسه مالی به تشریح پوشش های جدید مدیریت موسسه مالی، تحمیل جایگزین های شغلی، کمک به افزایش توان کشوری تیز کردن. ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختمان ۱۴۰۱ واحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤسسه تولیدی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی تخصصی در عمق برای خریداران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی در یک واحد تصویر کامل بانکی اجتناب کرده اند مهمترین نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید میل های موسسه مالی در سال جاری است.
{در این} مونتاژ ضمن شناخت اجتناب کرده اند زحمات همکاران گرانقدر موسسه مالی سراسری ایران در بدست آوردن به نیازها ۱۴۰۰، رویکرد بی نظیر موسسه مالی در سال جاری بدست آوردن به سودآوری، آسانسور مدیریت، مدیریت قیمت ها، کاهش بهای تمام شده پول، استفاده اجتناب کرده اند قابلیت های محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت است. در راستای حمایت اجتناب کرده اند کالای ایرانی در راستای نتیجه گیری منویات مقام معظم مدیریت (مدظله العالی) ذکر شد: در صورت حمایت اجتناب کرده اند ساخت سراسری، افزایش خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف بی نظیر ملت افزایش می یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشت افراد افزایش می یابد. ” شاهد کاهش نرخ بیکاری خواهیم بود.
مدیرعامل موسسه مالی سراسری ایران تامین پولی تخصصی در عمق را در افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت افراد کارآمد دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پس اجتناب کرده اند آن ورزش های تولیدی افزایش می یابد کدام ممکن است گامی ممکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم در حمایت اجتناب کرده اند مانترا سال است.
فرزین ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند اقدامات مهم موسسه مالی سراسری ایران در سال جاری، حمایت اجتناب کرده اند راه اندازی ۱۴۰۱ نمایندگی مولد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی در ملت است کدام ممکن است اساساً مبتنی بر آمایش سرزمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سود های هر جهان اجتناب کرده اند ملت است. .
وی با ردیابی به اینکه بخش ارزی سطح قوت موسسه مالی سراسری ایران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید آسانسور شود، خاطرنشان کرد: بر مقدمه سند بودجه امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} جامعه فوق العاده خوشایند خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدد شعب ارزی در ملت، موسسه مالی سراسری بخش ارزی ایران ممکن است برای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات ارزشمند باشد.»
وی با ردیابی به اینکه موسسه مالی سراسری ایران با توانمندی های حال شخصی آمادگی مناسب برای حمایت ویژه اجتناب کرده اند فعالان بخش فناوری دانش ملت را دارد، ذکر شد: سبد شرکت ها اعتباری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تامین پولی زنجیره ای موسسه مالی را {به سمت} ساخت سوق می دهیم. با میل حمایت اجتناب کرده اند فعالان فناوری مشابه نمایندگی های داده ها بنیان، نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استارت آپ ها.
فرزین علاوه بر این با ردیابی به اینکه موسسه مالی سراسری ایران با آسانسور شرکت ها بانکداری شرکتی به نمایندگی های تجاری {کمک می کند}، ذکر شد: نمایندگی ها {در سراسر} ملت باید اجتناب کرده اند شرکت ها پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه ای موسسه مالی سراسری ایران تواند به شما کمک کند افزایش اقتصاد ملت بهره مند شوند.
وی با دقیق اینکه حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی های داده ها بنیان به بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت ملت {کمک می کند}، تصریح کرد: دیدگاه موسسه مالی سراسری ایران حمایت اجتناب کرده اند اقتصاد در کنار با علم است.
مدیرعامل موسسه مالی سراسری ایران افزود: خوشبختانه امروزه نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان بخش فناوری دانش مظهر دقیق ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موسسه مالی نیز این نمایندگی ها (فین تک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید لند تک ها) با تصمیم گیری جاده مشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات جدید. تا روزی کدام ممکن است به اهدافشان برسند شهرت خواهیم داد.
فرزین علاوه بر این این سیستم ریزی را یکی اجتناب کرده اند محورهای بی نظیر دگردیسی در هر نهادی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با دقیق اینکه تمامی بخش های موسسه مالی باید قالب سرمایه گذاری محور داشته باشند، ذکر شد: اجتناب کرده اند این پس تمامی بخش های موسسه مالی دارای این سیستم مصوب خواهند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید این این سیستم ریزی انجام شود. با اشاره به فرآیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان اجرا
مدیرعامل موسسه مالی سراسری ایران افزود: این سیستم مرکزی باید اجتناب کرده اند تمامی سویه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستادهای بانکی جاری شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی زیرمجموعه های موسسه مالی جدا از پاسخگویی به هیئت مدیره، باید به موسسه مالی نیز پاسخگو باشد. برای عملکردش.»
مدیرعامل موسسه مالی سراسری ایران با تاکید بر اینکه واگذاری سرمایه گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری وظیفه مازاد تصرف، راهبرد بی نظیر موسسه مالی در سال جاری است، ذکر شد: واگذاری موسسه مالی سراسری ایران به این موسسه با جدیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال این موسسه مالی نظارت ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل واگذاری تدریجی سرمایه‌گذاری‌های شخصی تقریباً در مورد تخصص آن.
وی ذکر شد: پوشش موسسه مالی سراسری ایران نهادی نیست، با این حال راه اندازی موسسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگذاری آن به بخش شخصی منعطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند است.

فرزین بر بهبود موسسه مالی کارچای تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: موسسه مالی سراسری ایران عملکرد مهمی در تامین پولی اقشار حساس محله دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا حیاتی است با اصلاح ساختار موسسه مالی کارچای این عملکرد حمایتی بهبود یابد.
وی یکپارچه داد: شهرت سنجی مهمترین مسئولیت موسسه مالی در بالای همه چیز بهینه دارایی ها است، به همین دلیل در راستای ارتقای شهرت موسسه مالی سراسری ایران اقدامات اساسی انجام ممکن است.
وی با ردیابی به اینکه امسال آزمون استخدامی برای فریب دادن انرژی برگزار تبدیل می شود، ذکر شد: تقریباً در مورد اهمیت خوب ارزش عالی، باید به همه اشخاص حقیقی در موسسه مالی اجازه داده شود کدام ممکن است بر مقدمه سود های ماهر شخصی بافت کنند کدام ممکن است می توانند بهبود پیدا کنند.
وی علاوه بر این معامله با به رفاه کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر نیازهای آنان را در حد توان موسسه مالی اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های امسال موسسه مالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکید کرد: رضایت کارمندان باید در حد توان باشد.
مدیرعامل موسسه مالی سراسری ایران علاوه بر این با ردیابی به لزوم حاضر آموزش‌های حرفه‌ای {به روز} به کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران موسسه مالی، با ردیابی به اینکه آموزش‌ها باید مستمر باشد، ذکر شد: تخصص‌های جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای فعلی مربوط به شرکت ها بانکی باید دائماً به راحتی در دسترس است باشد. برای همه. تامین پرسنل
وی علاوه بر این با ردیابی به اهمیت عملکرد شعب در بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری نیازها موسسه مالی، بر حمایت همه جانبه کارمندان تواند به شما کمک کند شعب تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امسال تقریباً در مورد توانمندی های جهان، شرکت ها توصیه پولی حاضر تبدیل می شود. به مشتریان در شعب.
فرزین علاوه بر این اجتناب کرده اند وقف انتقادی هیئت مدیره موسسه مالی برای اجرای این سیستم های تصمیم گیری شده بر مقدمه بودجه عملیاتی موسسه مالی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: امسال سال حساسی است کدام ممکن است با امتحان شده ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعب محقق ممکن است.
وی با دقیق اینکه پیش بینی داریم همکاران بر مقدمه این سیستم برای نتیجه گیری نیازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش های گفتن شده امتحان شده کنند، تاکید کرد: قابلیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های موسسه مالی سراسری ایران در هیچ موسسه مالی عکس به توجه نمی خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو پیش بینی داریم همکاران بیشتری داشته باشند.