اصلاح استراتژی اعتبارسنجی برای صنوبر تسهیلات خُرد


وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی دانستن درباره گلایه افراد اجتناب کرده اند نحوه شهرت بازپرداخت تسهیلات دانش بانکی با بیرون خواستن به ضامن، ذکر شد: برای تعمیر این ضرر تدابیری اندیشیده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با گروه اعتبارسنجی ایران مذاکره شد. نمایندگی، موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه بانکی.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی اجتناب کرده اند این سیستم ریزی برای اصلاح الگو تصویب صنوبر تسهیلات دانش بانکی خبر داد.
«سید احسان خاندوزی» دانستن درباره گلایه افراد اجتناب کرده اند نحوه شهرت برای صنوبر تسهیلات دانش بانکی با بیرون خواستن به ضامن ذکر شد: برای تعمیر این ضرر اقداماتی بازرسی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید با نمایندگی شهرت ایرانیان مذاکراتی {انجام شده} است. موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه بانکی برای رفع مشکلات حال.

وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی افزود: متأسفانه متعدد اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی یا در اطلاعات نمایندگی رتبه اعتباری ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا در سال های قبلی تاخیر داشته اند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند دلایلی است کدام ممکن است بدون در نظر گرفتن تحویل داد سال ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن رتبه خوشایند، همچنان دارای شهرت هستند. رتبه اعتباری زیرین.»

این عضو کابینه سیزدهم تاکید کرد: در سال ۱۴۰۱ این وزارتخانه مشکلات بحث اعتباربخشی را رفع می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای باور این امر باید صنعت اعتباربخشی در ملت نوسازی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۸۰ میلیون نفر از طریق ملت در جریان قرار گیرند. در موسسات اعتباربخشی {قرار داده شده} است.

وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی تصریح کرد: پس اجتناب کرده اند این اقدامات، جامعه بانکی ممکن است اندیشه بی نظیر مقامات سیزدهم را کدام ممکن است به جای آن ضمانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضامن، اجتناب کرده اند سازوکار اعتباری برای صنوبر تسهیلات استفاده می تنبل، اجرایی تنبل.

لینک مختصرلینک کپی شد!