اعضای جدید هیات مدیره گروه قلمرو آزاد قشم منصوب شدند


مشاور رییس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه مالی در احکامی به صورت جداگانه اعضای جدید هیات مدیره « گروه قلمرو آزاد قشم » را منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری تفاهم وب مبتنی بر، بر این ایده وزیران عضو شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه مالی در مونتاژ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ به استناد دستور یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {سی و هشتم} قوانین اساسی جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

۱- آقای «افشار فتح الهی» شناخته شده به عنوان عضو موظف هیئت مدیره گروه قلمرو آزاد تجاری ـ اقتصادی قشم به مدت سه سال متفاوت آقای «محمدباقر سعادت» تبدیل می شود.

۲- آقای «عادل پیغامی» شناخته شده به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره گروه قلمرو آزاد تجاری ـ اقتصادی قشم به مدت سه سال متفاوت خانم «پروین فرشچی» تبدیل می شود.

این تصویب نامه در گذشته تاریخی ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ به تایید مقام احترام ریاست جمهوری رسیده است.

منطقه آزاد قشم
قلمرو آزاد