افتتاح مناسب واحد آموزش فارسی در دانشکده ایونی یونانبر مقدمه داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش روابط کلی بنیاد سعدی، در راستای اجرای تفاهم نامه بین سفارت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدرسه زبان های خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترجمی دانشکده ایونی کدام ممکن است در بهمن ماه ۱۳۰۰ به امضاء رسید، فاصله زبان فارسی گنجانده تبدیل می شود. در گروه تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر این دانشکده. {در این} مقطع ۳۴ نفر اجتناب کرده اند دانشجویان این دانشکده در مدرسه های زبان فارسی کدام ممکن است در ۲ سیکل برگزار تبدیل می شود نمایندگی می کنند.

آتاناسیوس افستاتیو رئیس گروه علوم انسانی، مهدی نقد قمی رایزن فرهنگی ایران در یونان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوتیریوس لواس رئیس دانشکده زبانهای خارجی در مراسم افتتاحیه رسمی فاصله های زبان فارسی در دانشکده زبانهای خارجی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر بیش اجتناب کرده اند ۴۰ دقیقه اندازه کشید تفسیر به ۳۴ دانشجوی این دوران سخنرانی کرد

مهدی نقا قمی در ابتدای این مراسم با تشکر صمیمانه اجتناب کرده اند حضور اساتید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجویان اجتناب کرده اند تمامی مسئولین {در این} دانشکده به طور قابل توجهی جناب آقای لواس کدام ممکن است در برگزاری این دوران آموزشی اهتمام داشتند، یکپارچه داد: خوشبختانه درست در این لحظه جشن روزهای زیادی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نعمتی کدام ممکن است ما ایرانی ها داشتیم، ایرانیان صدها سال است کدام ممکن است سال را جشن می گیرند، معاصر در تحریک کردن بهار، ۳۰ اسفند، عرف های شکوه کدام ممکن است اساس در گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت غنی ایران پایین دارد، اجرا تبدیل می شود.

رایزن زیبایی شناختی ایران به راه اندازی شد اجمالی آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسوم نوروزی صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در یکپارچه سخنان شخصی کسب اطلاعات در مورد آموزش زبان فارسی اظهار داشت: خوشبختانه آموزش زبان فارسی در یونان با استقبال مواجه شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۱۳۰ زبان آموز در زبان های مختلف داریم. سطوح.”
نیکاه قمی دقیق کرد: دانشکده ارسطو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانتئون ۲ آموزشی هستند کدام ممکن است با حمایت افزایش زیبایی شناختی از آنها زبان فارسی تدریس تبدیل می شود. علاوه بر این شش گروه در وسط ارشاد زیبایی شناختی در سطوح مختلف داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده آتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مؤسسات شخصی به صورت بی طرفانه زبان فارسی را آموزش می دهند. خرسندیم کدام ممکن است فاصله های زبان فارسی با همکاری دانشکده ایونی برگزار تبدیل می شود.

وی در خصوص عملکرد های زبان فارسی اظهار داشت: «جرج هرات، زبان شناس عالی دانشکده برکلی، تعریفی اجتناب کرده اند زبان های پایه حاضر کرده است کدام ممکن است بر مقدمه آن مشاوره تبدیل می شود کدام ممکن است زبان پایه عجیب و غریب، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه است. یعنی شاخه ای اجتناب کرده اند زبان های استاندارد تولید دیگری نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام ادبیاتی غنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کامل دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه این رئوس مطالب، فارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونانی در زمره زبان های پایه قرار می گیرند.علاوه بر این این، فارسی خوب زبان است. کدام ممکن است در هزاره های قبلی نسبت به سایر زبان ها کمتر تنظیم کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با آموزش داده شود آن به دارایی ها زیبایی شناختی غنی در هزاره قبلی ورود خواهید داشت.

قمی در طولانی مدت بار تولید دیگری ضمن تشکر اجتناب کرده اند تمامی نمایندگی کنندگان {در این} این سیستم، برای تمامی فارسی آموزان آرزوی موفقیت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن این گروه را وسیله ای تولید دیگری برای همکاری زیبایی شناختی دانست.

آتاناسیوس اوستاتیو، رئیس مدرسه علوم انسانی دانشکده ایونی در بخشی اجتناب کرده اند سخنان شخصی اجتناب کرده اند رایزنی زیبایی شناختی ایران برای برگزاری این دوران آموزشی تشکر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: همکارانم اجتناب کرده اند توسعه امضای این تفاهم نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری گروه های زبان فارسی در مدرسه به من می خواهم اطلاع دادند. زحمات آقای لواس را {در این} زمینه اجتناب کرده اند نزدیک تفسیر کردم، می دانم مسافت زیاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سختی را برای حضور در این مراسم طی کرده اند. علاوه بر این اجتناب کرده اند رایزنی زیبایی شناختی سفارت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناب رضا برای قبول این موضوع مهم.

وی افزود: آموزش زبان جدید قطعا مهم ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشنایی با سنت آن ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به دلیل} غنای سنت ایرانی، داده ها آموزانی کدام ممکن است زبان فارسی را یاد می گیرند می توانند با سنت ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونانی شناخته شده شوند.

لواس، رئیس مدرسه زبان های خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر دانشکده کدام ممکن است پاسخگو برای اجرای این تفاهم نامه است، اظهار داشت: «درست در این لحظه خوب روز فوق العاده شاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده برای من می خواهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه دانشجویانم است. مدتی است کدام ممکن است دانشجویان {این دانشکده} اجتناب کرده اند ما تقاضا کرده اند کدام ممکن است درس زبان فارسی را {در این} دانشکده برگزار کنیم. درست در این لحظه پس اجتناب کرده اند چندین ماه بدست آوردن به آموزش زیبایی شناختی، شاهد ثمرات آن هستیم.

وی افزود: ارجاع به خوب نهاد تولید دیگری ویژه به ویژه موسسه خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزاری این سیستم های مشترک در همه زمان ها زمان زیادی می برد، با این حال باید اعتراف کنم کدام ممکن است فوری ترین نهادی کدام ممکن است تاکنون دیده ام رایزنی زیبایی شناختی سفارت ایران است. کدام ممکن است در مدت کوتاهی در سطوح قانونی سودآور شد.» را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما این گروه ها را برگزار کردیم. جا دارد اجتناب کرده اند تمامی زحمات رایزن احترام زیبایی شناختی {در این} خصوص تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحسین نمایم. امیدوارم در مونتاژ بعدی این دانشجویان بتوانند فارسی صحبت کنند.

لواس در طولانی مدت اظهار داشت: این کار سرآغاز ورزش های مشترک ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بلند مدت بستری برای همکاری در زمینه های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام امتحان شده شخصی را می کنیم تا زبان فارسی اجتناب کرده اند خوب واحد اختیاری به ۱ واحد تحت فشار تغییر شود. واحد برای تمامی دانشجویان {این دانشکده}.
در طولانی مدت بسیار زیاد اجتناب کرده اند دانشجویان میکروفون شخصی را روشن کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضمن تشکر اجتناب کرده اند رایزن زیبایی شناختی ایران، بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های شخصی را به اشتراک گذاشتند.