افت محسوس ۴ دلاری قیمت نفت در بازارهای جهانی


قیمت نفت برنت دریای شمال در حال حاضر (۲۱ فروردین) در بازارهای جهانی با ۴ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ عرف کاهش نسبت به بالا هفته قبلی به ۱۰۸ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ عرف رسید کدام ممکن است نسبت به فینال قیمت معاملاتی ۴.۳۵ سهم کاهش را آرم می دهد. . دیروز خودش دیده بود.

به گزارش الکترونیک، قیمت شاخص نفت نپخته برنت دریای شمال در حال حاضر (۲۱ فروردین) در بازارهای جهانی با ۴ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ عرف کاهش نسبت به بالا هفته قبلی به ۱۰۸ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ عرف نسبت به فینال قیمت پیشنهادات دیروز رسید. پایگاه خبری بانکی کدام ممکن است شاهد کاهش ۴.۳۵ درصدی بود.

قیمت هر بشکه نفت نپخته وست تگزاس اینترمدیت با ۴.۶۰ دلار افزایش به ۱۰۲.۲۰ دلار رسید کدام ممکن است نسبت به مونتاژ معاملاتی در گذشته ۴.۸۸ سهم کاهش داشت.

قیمت نفت برنت دریای شمال در حال حاضر نسبت به پنج روز قبل از این ۸.۳۹ سهم برابر ۹ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹ عرف کاهش داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت این محصول ۱.۲۹ سهم برابر ۱ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱ دلار کاهش یافته است است. ۴۲ عرف در مقابل با ۲۰ روز قبل از این را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نسبت ۲ ماه در گذشته ۲۵.۷۱ سهم یا ۲۲.۳۰ دلار مرتفع است.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت در حال حاضر نسبت به پنج روز قبل از این ۸.۷۹ سهم برابر ۹ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷ عرف کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت این محصول نیز نسبت به بیست روز قبل از این ۲.۰۵ سهم برابر ۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ عرف کاهش یافته است است. نسبت به ۲ ماه در گذشته ۲۲.۲۸ سهم برابر ۱۸ دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷ عرف افزایش داشته است.

لینک مختصرلینک کپی شد!