افزایش رضایت مشتریان ایران خودرو از روند تحویل و سلامت خودرو


بر اساس آخرین گزارش ارزیابی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، رضایت مشتریان ایران خودرو از فرآیند تحویل و سلامت خودرو رو به افزایش است.

به گزارش پایگاه خبری آنلاین؛ گزارش منتشر شده توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران از طرح پیگیری مشتریان فروش ایران خودرو نشان می دهد که رضایت مشتریان از فرآیند تحویل از ۷۲.۴ درصد در فروردین ماه به ۸۱.۹ درصد در هفته دوم تیرماه رسیده است.

ایران خودرو

بر اساس این گزارش، درصد خودروهای معیوب در هفته دوم تیرماه نسبت به ابتدای سال کاهش یافته و از ۵.۹ درصد در فروردین ماه به ۴.۹ درصد در هفته دوم تیرماه رسیده است. .
نظارت مستمر بر روند اجرا و تحویل پروژه های بهبود کیفیت و اجرای برنامه های بهبود در خودرو قبل از تحویل باعث افزایش رضایت مشتریان شده است.
بهبودهای زیادی در شبکه فروش گروه صنعتی ایران خودرو برای افزایش رضایت مشتریان در حال اجراست که قطعا بر روی مشتریان تاثیرگذار خواهد بود.