افزایش ۴۸ درصدی تردد بین استانی در راه های مواصلاتی


اجتناب کرده اند آغاز قالب نوروزی در ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ تردد بین استانی در محورهای مواصلاتی ملت نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۴۸ نسبت افزایش داشته است.

به گزارش وبسایت تحت وب درک نیوز؛ علی اکبر عاشوری سرپرست وسط مدیریت راه های گروه دانستن درباره بیشترین تردد بین استانی در مدت یاد شده اظهار داشت: بیشترین تردد روزانه بین استانی با ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۰ تجهیزات خودرو درمورد به پنجم وروردین {بوده است}. در گذشته تاریخی ۱۵ فروردین، ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۳ خودرو بین استانی تردد خودرو تکمیل شد کدام ممکن است نسبت {به روز} قبلی ۱۴ نسبت کاهش داشته است.
وی با ردیابی به معمول تردد روزانه اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، افزود: اجتناب کرده اند ابتدای قالب تا کنون روزانه ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۸۱ تجهیزات خودرو در محورهای مواصلاتی ملت تردد می کردند.
رییس وسط مدیریت راه های ملت تصریح کرد: اصلاحات ترافیکی بین استانی در بزرگراه های ملت نسبت به نوروز سال ۱۳۹۹ ۲۴۲ نسبت افزایش داشته است علاوه بر این افزایش بازدید کنندگان بین شهری ملت نسبت به نوروز سال ۹۹ آرم دهنده انبساط است. اجتناب کرده اند ۱۷ نسبت
عاشوری در خصوص اصلاحات ترافیکی بین استانی اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی تا ۱۵ فروردین اظهار داشت: استان های خوزستان، بوشهر، اصفهان، خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرمزگان بیشترین افزایش تردد بین استانی را نسبت به مدت خیلی شبیه قبلی تخصص کردند. سال
رئیس وسط مدیریت راه ها با خاص اینکه در مدت یاد شده ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۴ تصمیم تلفنی با سامانه های تلفنی ۱۴۱ برقرار شده است، افزود: {در این} مدت ۱۷۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۲ تصمیم توسط متخصصان وسط مدیریت راه ها پاسخ داده شده است. گزارش شده است کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۴۲ نسبت افزایش داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۴۶۲۸۲ تصمیم با مشتریان بزرگراه ای در ۱۴۱ تلفن پاسخگو با ۴۳ نسبت پاسخگویی {بوده است}.
العسیری افزود: ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ بازدید اجتناب کرده اند ۱۴۱ مکان تکمیل شد کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۶۲۰ نسبت افزایش داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۲۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۱ تقاضا برای ۱۴۱ تقاضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان بزرگراه برای اطلاع اجتناب کرده اند وضعیت جوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشتریان بزرگراه ای بدست آمده شد. . وضعیت بازدید کنندگان در بزرگراه های برون شهری ۷۷۸۵۹ پیامک به شماره ۱۰۰۰۱۴۱ کشتی کنید.
عاشوری در خصوص مجموع جابجایی مسافران گزارش شده در مرزهای ملت اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی تا بالا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۱، ۵۰۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۷۲ مسافر اجتناب کرده اند مرزهای ملت تردد کردند کدام ممکن است بیشترین تردد مسافر خروجی اجتناب کرده اند ملت {بوده است}. اجتناب کرده اند شنبه بلند مدت نوزدهم ساعت ۱۴۰۰ بیشترین بازدید کنندگان درگاه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز پنجشنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ با بیش اجتناب کرده اند ۳۰ هزار تردد به قاب متصل شد.