افشا اجتناب کرده اند روش‌های غیرمعمول قاچاق خودرو/ جنازه خودروها چرا قیمت میلیاردی دارد؟


فرزانه تهرانی- آن یک است راه آسان برای واردات سرراست خودروهای خارجی با بیرون تیز کردن ارزش است. به این راه ماشین دوبل می گویند.
خودروهایی کدام ممکن است همراه خود تعرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالیات فوق العاده زیرین مجاز به تردد در مناطق آزاد هستند، برای حق ورود به سرزمین بی نظیر باید مشکلات گمرکی بالایی بپردازند، با این حال این امر رضایت بخشی اجتناب کرده اند واردکنندگان را جلب نمی شود.

اصولاً بیاموزید:

وی یکپارچه داد، همراه خود این جاری، دخالتی در بردن واردات خودرو اجتناب کرده اند بودجه / تجزیه و تحلیل مونتاژ نداشت.

ناهنجاری غیرمعمول در قوانین بودجه / پایین صحنه ماجرای بردن خودروهای وارداتی اجتناب کرده اند بودجه چیست؟

منصفانه فرآیند با بیرون دردسر برای خیلی زدن مشکلات گمرکی استفاده تبدیل می شود. جامعه قاچاق خودروهای موردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابود شد را در سرزمین بی نظیر خارج اجتناب کرده اند چرخه بلعیدن همراه خود قیمت های بالا خریداری می تنبل. برای این خودروها اجتناب کرده اند تعدادی از صد میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی به همان اندازه منصفانه میلیارد تومان می پردازند. اگرچه این خودروها کار نمی کنند، با این حال مستندات درمورد به این خودروهای عجیب و غریب فوق العاده کارآمد است.
این سند منصفانه خودروی اسقاطی است کدام ممکن است برای خودروی قلمرو آزاد استفاده تبدیل می شود، شماره دوچرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه مندرج در سند خریداری شده به طرز ماهرانه ای بر روی خودروی وارداتی حک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاک خودروی نابود شد روی خودروی وارداتی جدید تدریجی شده است. اکنون خودروی وارداتی با بیرون تیز کردن ارزش کنار هم قرار دادن تردد در شهرهای بی نظیر ملت است. گاهی حتی ماشین اول در اطراف ریخته نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می تواند مورد استفاده قرار گیرد با این حال سند آن برای ۲ ماشین استفاده تبدیل می شود. به این انجمن خودروهای ۲ نفره به سادگی در پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرها تردد می کنند.
خودروهای دوگانه دارای تمامی مدارک مورد نیاز می باشند. هر ۲ خودرو دارای مدارک درمورد به شماره پلاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره دوچرخه بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی متوجه قاچاق خودرو دوم نشد.
اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات این جامعه قاچاق گزارش خانه شکنی است. به همان اندازه گمرکات قلمرو آزاد متوجه این قاچاق نشوند. صاحب خودروی وارداتی آن را سرقتی گفتن می تنبل. به این انجمن نیازی به نماد دادن خودروی وارداتی به متخصصان گمرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سند حضور در قلمرو نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر ضمانت اخذ شده توسط گمرک اجتناب کرده اند صاحب خودرو اجرا نخواهد شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقیف نخواهد شد.

خودروهای دوگانه به سادگی در شهرهای ملت تردد می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر بار جلب رضایت همراه خود ماموران مدارکی برای حاضر دارند کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها واقعاً جامد است. همراه خود وجود تمام ترفندهای به کار گذشت، این بازدید کنندگان بی وقفه دوام نمی آورد، از جایی است کدام ممکن است این اشخاص حقیقی گیر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستشان را ناپاک می کنند.

ماشین ها

واردات خودروهای با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات راهسازی با بیرون تیز کردن ارزش

محمد محبی، دبیر کمیته این سیستم ریزی، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرآنلاین، نحوه کار کردن این جامعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین متخلفان را تشریح کرد.
وی ذکر شد: بر ایده قوانین واردات خودرو در مناطق آزاد ملت در تیز کردن ارزش فوق العاده ناچیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اخذ مجوز ورود کوتاه مدت به سرزمین بی نظیر آزاد است.
به آموزش داده شده است محبی، در سال های فعلی گفتن شد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند صاحبان خانه خودروهای رانندگی، خیابان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید با کیفیت صنعتی پس اجتناب کرده اند حق ورود به قلمرو آزاد مفقود شدند. اخیراً گزارش شده است کدام ممکن است تعداد اندکی اجتناب کرده اند تویوتا لندکروز در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو آزاد چابهار مفقود شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه حق ورود به سرزمین بی نظیر را داده اند. نحوه کار این جامعه قاچاق به این صورت است کدام ممکن است برای خودروهایی کدام ممکن است در تصادفات رانندگی مفقود شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت استفاده شخصی را اجتناب کرده اند انگشت داده اند، مدارک می خرند، شبیه به شماره شاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوچرخه روی خودروهای وارداتی در مناطق آزاد حک تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مدارک جامد وارد گرد و غبار بی نظیر تبدیل می شود. . گاهی دیده تبدیل می شود کدام ممکن است اولین خودرو در بازدید در سرزمین بی نظیر منهدم نشده است، با این حال همراه خود مستندات آن، خودروی قلمرو آزاد به سادگی ممکن است وارد گرد و غبار بی نظیر شود. جامعه موسوم به قاچاق اجتناب کرده اند تاکتیک ۲ خودرویی استفاده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تیز کردن ارزش اقدام به واردات خودرو می تنبل. یعنی همراه خود منصفانه کپی سند ۲ خودرو در ملت فعلی است.

خودروی قاچاق اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد

محبی ذکر شد: این ۲ خودرو همراه خود پلاک همان در جاری تردد در سرزمین بی نظیر هستند. تخلف این اشخاص حقیقی تنها روزی خاص تبدیل می شود کدام ممکن است تصادفی رخ داده باشد هر دو خودرو به دلایلی توقیف شده باشد. {در این} صورت اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است حاضر برگه بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل مناسب بدنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوچرخه حیاتی است، ماهیت خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامد بودن مدارک خاص تبدیل می شود. (این ساده مختص سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان نیست، مناطق تولید دیگری نیز خرس تأثیر این پدیده قرار دارند. وقتی ۲ طرف مفقود شدن را گفتن می کنند تولید دیگری ضمانت اجرا نمی شود. باید خلأ قانونی تحمیل شود).
وی همراه خود خاص اینکه اعداد حک شده روی بدنه خودرو فوق العاده ماهرانه است، تصریح کرد: در تحقیقات اولین پلیس راهور خاص نشد کدام ممکن است پلاک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شماره خودرو جامد {بوده است}. در تصادفات علاقه مند به کدام ممکن است پلیس در محل حضور دارد، ساده پلاک همراه خود شماره درج شده روی مقوا سازگار شدن داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس به هیچ وجه کاپوت را برای اطمینان از شماره دوچرخه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه بالا نمی آورد. به همین دلیل اختراع این خودروها کار آسانی نیست.

مالکانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ترخیص خودرو خودداری می کنند

دبیر کمیته این سیستم ریزی، توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان ذکر شد: اسبابک ها زیادی موجود است کدام ممکن است خودرویی پس اجتناب کرده اند تصادف در منطقه پارکینگ خلوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب آن برای بدست آمده مجوز اقدام نکرده است. این ماشین های مجلل خلوت در منطقه پارکینگ همون دوبله های خطرناک هستند.
محبی خاطرنشان کرد: این راه بازار کالا اسناد خودرو را چنان جدید کرد کدام ممکن است در برخی اجتناب کرده اند موقعیت یابی های کالا خودرو شاهد هستیم کدام ممکن است سند خودرو انصافاً نابود شد اجتناب کرده اند تعداد زیادی میلیون به همان اندازه منصفانه میلیارد تومان به کالا می رسد. خودروی نابود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بین گذشت ای کدام ممکن است منصفانه نفر قصد تیز کردن منصفانه میلیارد تومان آن را دارد، چقدر می ارزد؟ به معنای واقعی کلمه هستند این شبیه به مبلغی است کدام ممکن است غیر از ۷ هر دو ۸ میلیارد تومان مشکلات خودرو تیز کردن تبدیل می شود. یعنی جامعه قاچاق بدنه خودروهای مجلل را ۲ میلیارد تومان می دانش به همان اندازه خودروی ۸ میلیارد تومانی را همراه خود اسناد شخصی به سادگی اجتناب کرده اند قلمرو لیبرتی به سرزمین بی نظیر منتقل تنبل.
وی تاکید کرد: چندین مورد گلوگاه در قلمرو سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان برای حمل خودروهای وارداتی اجتناب کرده اند قلمرو آزاد چابهار به سرزمین بی نظیر به همین فرآیند اختراع شده است. بعد از همه این تنها محدود به قلمرو آزاد چابهار نیست، مناطق آزاد عکس نیز در همه اینها قاچاق خودرو دخیل هستند.

اجتناب کرده اند منصفانه گذرگاه برای چندین خودرو بیشترین استفاده را ببرید
موسی عباس زاده محمودی، مدیرکل زندان های استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرآنلاین ذکر شد: در قلمرو آزاد چابهار محدوده خاصی موجود است کدام ممکن است اجازه خروج خودروها را نمی دهند. با این حال مواردی موجود است کدام ممکن است خودروها همراه خود ترفند اجتناب کرده اند قلمرو خارج می شوند.
وی افزود: در استانداری کریدوری علاوه بر این مسیرهای قانونی {وجود ندارد} کدام ممکن است افراد بتوانند همراه خود خودروها اجتناب کرده اند آن حرکت کنند. به همین دلیل برای حرکت اجتناب کرده اند سویه ها مناسب باید اجتناب کرده اند جلوی ماموران هم حرکت کنند کدام ممکن است این کار همراه خود ترفند انجام تبدیل می شود. اخیرا در ایرانشهر موردی داشتیم کدام ممکن است شخص خاص پلاک خودروی خصوصی شخصی را روی خودرویی در قلمرو آزاد گذاشته به همان اندازه راهی پیدا کند وارد گرد و غبار بی نظیر شود.
به آموزش داده شده است محمودی خروج بوتلگ خودروهای با کیفیت صنعتی در شهرستان زابل اهمیت بیشتری دارد. گاهی موترهای ترانزیت افغانی همراه خود تعویض پلاک وارد ملت شخصی می شوند. مواردی موجود است کدام ممکن است برای منصفانه خودرو گواهینامه کوتاه مدت گرفته تبدیل می شود با این حال همراه خود شبیه به گواهینامه سایر خودروها اجتناب کرده اند محدوده خارج می شوند.
وی ذکر شد: در استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به احداث دیوار مرزی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان موضوع قاچاق به همان اندازه حد زیادی مدیریت شده است با این حال در استان هرمزگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق اقیانوس اسبابک ها بیشتری اجتناب کرده اند قاچاق گزارش شده است. “

ضبط {ضمانت نامه} های گمرکی

ردا قلی، رئیس وسط کشتی همراه خود جرائم گروه یافته گمرک در خصوص پرونده های قاچاق خودرو به خبرآنلاین ذکر شد: ورود خودروها اجتناب کرده اند مناطق آزاد به سرزمین بی نظیر همراه خود مجوز ورود کوتاه مدت امکان پذیر است. دارندگان خودرو باید پس اجتناب کرده اند مهلت قانونی تعدادی از روزه هر دو تعدادی از ماهه خودرو را به قلمرو آزاد برگردانند با این حال مواردی موجود است کدام ممکن است خانه شکنی گزارش تبدیل می شود به همان اندازه خودرو را پس ندهند.
وی همراه خود خاص اینکه اختراع مستندات خودروها مسئولیت سایر تجهیزات ها است، ذکر شد: پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی ممکن است مدارک جامد را اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرونده را به تجزیه و تحلیل شخصی برساند.
جولی ذکر شد: «خودروهای ورود موقتی کدام ممکن است اجازه حرکت اجتناب کرده اند سرزمین بی نظیر برای منصفانه هر دو ۲ ماه را دارند، معمولاً فروخته می شوند. اولین مالک به قلمرو برمی گردد هر دو ملت را توقف می تنبل، با این حال ماشین او در سرزمین بی نظیر باقی {می ماند}. این رویه قاچاق گمرکی محسوب تبدیل می شود.
وی افزود: خودروهای ورود کوتاه مدت به ۲ صورت در سرزمین بی نظیر استفاده تبدیل می شود هر دو اجزا آن باز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد استفاده قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود جعل سند در شهرها تردد می کنند کدام ممکن است مسئولیت تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید توقیف آنها همراه خود پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی است.
مدیرکل وسط کشتی همراه خود جرایم گروه یافته گمرک خاص کرد: در بند (ب) ماده ۱۱۳ قوانین امور گمرکی، عدم عودت کالای وارداتی کوتاه مدت، قاچاق محسوب تبدیل می شود. به همین دلیل هر کالایی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند انقضای مهلت قانونی به قلمرو آزاد هر دو گمرک بازنگردد توسط گمرک قاچاق محسوب تبدیل می شود. با این حال به همان اندازه روزی کدام ممکن است خودرو اختراع نشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید متهم به راحتی در دسترس است نباشد، پرونده کاملی نخواهیم داشت.
چون آن است گفتم، اگرچه گمرک بخشی اجتناب کرده اند این معنی است، با این حال کل معنی بر عهده گمرک نیست. مسئولیت گمرکی تماشا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه ورود کوتاه مدت. طبق ماده ۱۰ قوانین کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی، واردکنندگان خودرو موظفند برابر حقوق درگاه به اضافه نیم به همان اندازه سه برابر قطعا ارزش آن را دارد کالا را تضمین کنند. در صورت عدم استرداد کالا طبق ماده ۸۰ آیین نامه کشتی همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی، {ضمانت نامه} اخذ شده توسط گمرک ساقط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق کالا گفتن می گردد به همان اندازه مراجع ذیربط اعم اجتناب کرده اند زندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دادسرای کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب ملت گفتن شود. ، ممکن است پرونده را تجزیه و تحلیل تنبل.

۲۲۳۲۲۳