امدادگران هلال‌احمر ۱۶۶ حادثه‌ دیده را نجات دادند


مهدی فلیبور در تشریح گزارش عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات طی ۲ ساعت قبلی ذکر شد: امدادگران هلال احمر {در این} مدت ۲۴۱ ماموریت امدادی را انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۳۰۱ نفر اجتناب کرده اند هموطنان در حوادث مختلف کمک رسانی کردند.

وی با خاص اینکه طی سه روز قبل با امتحان شده های امدادی ۱۶۶ مصدوم نجات یافتند، ذکر شد: {در این} مدت ۱۱۱ نفر به امکانات درمانی منتقل شدند. ۱۰۴ نفر نیز ارائه دهندگان درمانی سرپایی بدست آمده کردند. علاوه بر این ۲۳ عملیات کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات انجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵ مصدوم حوادث رانندگی رها شدند.