انبساط عقب کشیدن تراکنش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای شاپرکی در فروردین ماه ۱۴۰۱


بولتن مالی فروردین ماه شاپرک چاپ شده شد

انواع تراکنش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارهای شاپرکی در فروردین ماه سال جاری در مجموع نسبت به اسفندماه سال در گذشته به همین ترتیب انبساط عقب کشیدن ۱۱ درصدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط عقب کشیدن ۱۳ درصدی را تخصص نموده کدام ممکن است به تذکر هدف این تحول، کاهش عقب کشیدن ۸ درصدی انواع ابزار کارتخوان فروشگاهی می باشد.

 به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بولتن مالی شاپرک شماره ۸۲ درمورد به فروردین ماه ۱۴۰۱ چاپ شده شد.

بر مقدمه این گزارش، در فروردین ماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۳,۱۹۷ میلیون تراکنش همراه خود خوب ارزش ۵,۴۳۹ هزا ر میلیارد ریال در وب الکترونیک تیز کردن مقوا پردازش شده کدام ممکن است نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰ انبساط عقب کشیدن ۱۱/۳۳ درصدی در انواع را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب کشیدن ۲۶/۸۹ درصدی در خوب ارزش ریالی داشته است.

تراکنش

علاوه بر این تجزیه و تحلیل ها نماد می دهد، تراکنش های فروردین ۱۴۰۱ به نسبت ماه درست مثل سال ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند تذکر انواع ۱۳/۴۵درصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ریالی ۳۲/۴۵درصد انبساط داشته است.

انبساط حقیقی خوب ارزش تراکنش های شاپرکی

بر مقدمه این گزارش، خوب ارزش اسمی تراکنش های فروردین ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبلی همراه خود انبساط عقب کشیدن ۲۶/۸۹ درصدی در کنار {بوده است}.

این در حالی است کدام ممکن است خوب ارزش حقیقی تراکنش ها انبساط عقب کشیدن ۲۹/۲۷ درصدی را تخصص نموده است.

تراکنش

تراکنش

مندرجات جدول بالا بیانگر انبساط ۳۲/۴۵ درصدی در خوب ارزش اسمی تراکنش ها در قیاس سطح به سطح است.

علاوه بر این ملاحظه تبدیل می شود کدام ممکن است انبساط حقیقی خوب ارزش تراکنش ها با بیرون برای درمان عواقب تورم محاسبه شده عقب کشیدن ۲/۳۰ سهم می باشد.

عملکرد شبکه شاپرک در گلوله کردن ابزار پذیرش

تراکنش

بر مقدمه این گزارش، انواع ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به اسفند ماه انبساط عقب کشیدن ۱۳/۴۶ درصدی را تخصص نموده اند.

به نظر می رسد مانند است سبب این تحول، کاهش عقب کشیدن ۸/۷۹ درصدی انواع ابزار کارتخوان فروشگاهی باشد.

ابزارهای پذیرش اینترنتی در فروردین ۱۴۰۱ نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۰ انبساط عقب کشیدن ۴۸/۴۲ درصدی را تخصص نموده اند.

انواع ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت درست مثل همراه خود کاهش عقب کشیدن ۶۱/۴۸ درصدی در کنار {بوده است}.

تراکنش

لینک مختصرلینک کپی شد!