انعقاد بزرگترین قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری صنعت بیمه کشور با ج.ا.


بزرگترین قرارداد بیمه عمر و سرمایه گذاری ناوگان حمل و نقل دریایی کشور توسط بیمه معلم با کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران منعقد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرآنلاین، ادامه تعامل سازنده بین شرکت بیمه معلم و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، انعقاد قراردادهای بیمه عمر و سرمایه گذاری در ناوگان کشتیرانی در دستور کار قرار گرفت.

بر این اساس ۷۰۰۰ نفر از پرسنل زمینی و دریایی کشتی های جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش بیمه عمر و سرمایه گذاری معلم قرار گرفتند.

انعقاد این قرارداد که می توان گفت بزرگترین قرارداد سرمایه گذاری صنعت بیمه با بیمه عمر و ناوگان کشتیرانی کشور است.

بر اساس تعامل سازنده، بیمه معلم و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران محقق شده است.

خاطرنشان می شود میانگین سود بیمه معلمان در حوزه بیمه عمر در ۱۱ سال گذشته ۲۴ درصد بوده که می تواند رضایت بیمه گذاران این معامله بزرگ را به همراه داشته باشد.

این گزارش می افزاید: تمرکز بیمه معلمان در این قرارداد بر پوشش بیمه بازنشستگی و بازنشستگی بوده و این موافقتنامه برای مدت ۲۰ سال صادر شده است.

شرکت بیمه معلم ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از جمله کشتی های بیمه معلم را پوشش می دهد. بیمه ها به جز این دسته از کارکنان ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش بیمه های عمر و غیر زندگی هستند.