ایران کیش در ۱۰ موضوع رتبه اساس منصفانه بدست آمده کرد/ برترین psp در رتبه‌بندی نمایندگی‌های انفورماتیکی


اجتناب کرده اند سوی امور نظام فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرائی گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه؛

نمایندگی مقوا اعتباری ایران کیش ضمن محافظت جایگاه زودتر شخصی، به لحاظ گواهینامه رتبه‌بندی نمایندگی‌های انفورماتیکی برای منصفانه فاصله دوساله، سودآور به ارتقاء سه موضوع تولید دیگری به اساس منصفانه شد به این انجمن ایران کیش درحال حاضر در ۱۰ موضوع دارای رتبه اساس منصفانه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان برترین نمایندگی تیز کردن {در این} زمینه شناخته می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی ایران کیش، این نمایندگی ضمن محافظت رتبه ۱ شخصی در ۷ موضوع پیشین در سه موضوع توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر ساختار‌های انفورماتیک، شرکت ها جامعه‌های {اطلاع رسانی} Providers‏ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های ویژه نیز توانست رتبه زودتر شخصی را به رتبه منصفانه دراین موضوع‌ها ارتقاء دهد.

به این انجمن ایران کیش هم‌اکنون در ۱۰ موضوع به رئوس مطالب ذیل دارای اساس منصفانه است: شرکت ها پشتیبانی، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی احساسی‌افزارهای سفارش خریدار، حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی احساسی‌افزارهای اساس، سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابزارها، حاضر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی احساسی‌افزارهای حامل محتوا، ایمنی فضای ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل داده ها، جامعه داده‌های کامپیوتر‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخابراتی، ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر کامپیوتر‌های غیرMain Frame، توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر ساختار‌های انفورماتیک، شرکت ها جامعه‌های اطلاع‌رسانی Providers‏ را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم‌های ویژه.

با کسب شهادت دادن‌های فوق ضمن انتخاب در حاضر شرکت ها تخصصی در بخش‌های مختلف فناوری داده ها، ایران کیش قادر {خواهد بود} یا حاضر شرکت ها تخصصی (فناوری داده ها، دردسرساز افزار، احساسی افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید…) درانواع مناقصات متنوع نمایندگی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر منصفانه اجتناب کرده اند این موضوع‌ها ۱۲ قرارداد با مبلغ وسیع با نظام بانکی ملت یا سایر متولیان {در این} بخش منعقد تنبل.

علاوه بر این اشیا ذکرشده در جاری حاضر نمایندگی دارای پایه۴ در موضوع آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهش نیز است.

بر مقدمه مصوبات معاونت این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت راهبردی ریاست جمهوری کلیه تجهیزات‌های اجرایی دولتی، موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… مکلفند صرفاً با نمایندگی‌هایی کدام ممکن است نائل به بدست آمده گواهینامه مورد ردیابی شده باشند قرارداد منعقد کنند. صحت داده ها مورد ردیابی اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی sajar.mporg.ir قابل رویت است.

موضوع رتبه‌بندی یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین عواملی است کدام ممکن است نمایندگی‌های پرانرژی درحوزه انفورماتیک باید آن را پیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده کنند.

بر مقدمه مصوبات معاونت این سیستم‌ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت راهبردی ریاست جمهوری (امور نظام فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرائی کدام ممکن است قبلا با عنوان شورای برتر انفورماتیک شناخته می‌شد) کلیه تجهیزات‌های اجرایی دولتی، موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید… مکلف هستند قراردادهایشان را صرفا با نمایندگی‌هایی کدام ممکن است دارای گواهینامه رتبه‌بندی ازشورای برتر انفورماتیک منعقد کنند.

گواهینامه‌های صادره توسط امور نظام فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرائی گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه (شورای برتر انفورماتیک سابق) در رسته‌های شرکت ها، دردسرساز‌افزار، احساسی‌افزار، سوئیچ داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توصیه صادر می‌شود کدام ممکن است هر منصفانه اجتناب کرده اند آنها دارای موضوع‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل‌های متعددی هستند.

لینک مختصرلینک کپی شد!