بابک رحمانی، سخن‌گوی گروه تجاری ایران خودرو شد


اطمینان حاصل شود که آینه کردن بیشتر دانش به اقشار مختلف محله، همراه خود انتخاب مدیرعامل گروه تجاری ایران خودرو، بابک رحمانی شناخته شده به عنوان سخنگوی این گروه تجاری محدوده شد.

به گزارش وبسایت تحت وب درک نیوز؛ بابک رحمانی یکی اجتناب کرده اند مدیران همراه خود سابقه گروه تجاری ایران خودرو همراه خود ملاحظه به تسلط را انتخاب کنید و انتخاب کنید از اشراف زاده ها شخصی در تکنیک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های مختلف این خودروساز در زمینه های مختلف ساخت، رشد محصول، کالا، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید …. سمت معاونت بازاریابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا در ایران. این خودرو شناخته شده به عنوان سخنگوی این خودروساز محدوده شد.