بازسازی مجتمع فرهنگی یادمان شهدای شیمیایی سردشت به پایان رسیدمعاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور گفت: یک ماه پس از دستور ویژه وزیر فرهنگ برای تسریع در بازسازی مجتمع فرهنگی یادمان شهدای شیمیایی سردشت، فردا با یک اقدام جهادی در میان مراسمی این مجموعه افتتاح می شود. . با هدف طرح عدالت فرهنگی در دولت مردمی.»