بازی های آسیایی زمستانی ۲۰۲۹ وارد عربستان سعودی شد


العربیه: عربستان برنده مناقصه میزبانی بازی های آسیایی زمستانی ۲۰۲۹ شده و منطقه نئوم میزبان این بازی ها خواهد بود.
نئوم شهری برنامه ریزی شده در استان تبوک در شمال غربی عربستان سعودی است که در سال های آینده قابل سکونت خواهد بود.
بر اساس برنامه ریزی انجام شده، هزینه این پروژه ۵۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است زیرا از فناوری هوشمند در این شهر استفاده می شود.