بانک توسعه تعاون فراتر از بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه


رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون وی گفت: ارتقای کار تبصره و اطلاع رسانی بودجه ارتباط مهمی بین دولت و دولت است. سیستم بانکی کشور به این معنا که بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک ملی با چشم انداز توسعه، نقش مهمی در این امر ایفا کرده است.
وی افزود: تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال های اخیر عمدتا با رویکرد پرداخت تسهیلات تکلیفی و معرفی دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها و دستگاه های بانکی ابلاغ شده است.
فتاحی گفت: مراحل ابلاغ و هماهنگی و مراحل اداری بند الف تبصره ۱۸ در ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۰ و انعقاد قرارداد و شروع همکاری، معرفی پرونده ها و بررسی و پرداخت انجام شده است. عملیات در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه اول سال ۱۴۰۱ انجام شد. پذیرفته شده
وی تاکید کرد: به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و چهار اداره آورده شده از سوی این وزارتخانه با ۱۰۰۰ فقره تسهیلات ۳۳ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است. تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
وی ۱۹.۳۶۳ میلیارد ریال به معرفی شدگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۷.۸۷ میلیارد ریال به معرفی شدگان وزارت جهاد کشاورزی، ۳.۸۰ میلیارد ریال به معرفی شدگان از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و ۲.۷۱۸ ریال کمک کرد. میلیارد ریال به معرفی شدگان وزارت تعاون تسهیلات کار و رفاه اجتماعی از شعبه بانک توسعه تعاون پرداخت شده است
فتاحی خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به غیر از ماده الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، همکاری های زیادی از جمله قرارداد ۲۰ هزار میلیارد ریالی با وزارت تعاون در سال گذشته و قرارداد ۳۰ هزار میلیارد ریالی در آینده دارد. همچنین بند ۵۲ و ۵۶ قانون و مقدمه شرکت ها از جمله همکاری های مرتبط با مشاغل خانگی است.