بخش دیجیتال نمایشگاه کتاب ۱۴۰۱ گسترش ورزش ناشران شهرستانی را در عمق می‌تدریجیمهدی انصاری، سرپرست نشر هلیله به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) در بوشهر دانستن درباره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اظهار داشت: نمایشگاه کتاب تهران اجتناب کرده اند تذکر ماهیت همراه خود سایر نمایشگاه‌های کتاب دنیا منحصر به فرد است. در دنیا نمایشگاه‌های کتاب محل کالا کتاب نیستند؛ با این حال نمایشگاه کتاب تهران، صرفا جایگزین کالا کتاب {است تا} جایی کدام ممکن است بیشتر است به‌جای استفاده اجتناب کرده اند عنوان نمایشگاه برای آن اجتناب کرده اند عنوان بازار کتاب تهران استفاده شود. تنها حُسن این نمایشگاه تجمیع را انتخاب کنید و انتخاب کنید به راحتی در دسترس است بودن کتاب‌ها برای کنجکاوی‌مندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید
چمخاطبان کتاب است با این حال این حُسن قابل توجه‌پوشی نیست. 

وی همراه خود دقیق این مطلب کدام ممکن است الگوی برگزاری نمایشگاه تهران در وسط‌های قبلی را ناتمام می‌دانم افزود: الگوی پیشین برگزاری نمایشگاه تهران را مانکن ناقصی می‌دانم؛ چراکه  تهدیدی برای کتابفروشی‌های کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصطلاح کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای باکلاس کودک نوپا بود.

انصاری افزود: در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران چه در بخش ناشران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب‌های چاپ شده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در زمینه ورود بینندگان به کتاب، به شهرستان‌ها اجحاف می‌شود؛ از هر رمز و راز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتابخوان کنجکاوی‌مندی نمی‌تواند به‌هدف ارزش‌های بیش از حد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرانی‌ها به تهران بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نمایشگاه کسب تدریجی. انگار همه عامل باید برای تهران باشد. متاسفانه این دلیل است {در این} نمایشگاه تا حد زیادی شاهد حضور ناشران مرکزنشین بودیم به همان اندازه شهرستانی!

این نویسنده اجتناب کرده اند تمایلش مراقبت از بخش فیزیکی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران سخن اظهار داشت؛ با این حال ارزش‌های قابل ملاحظه سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان در تهران را عاملی برای استقبال نکردن ناشران شهرستانی برای نمایندگی در بخش فیزیکی این نمایشگاه دانست.

وی افزود: افزون بر ارزش‌های قابل ملاحظه، رقبا نابرابر ناشران وسط همراه خود ناشران شهرستانی چه در جانمایی اتاقک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در کمیت کتاب‌های چاپ شده شده، دومین عاملی است کدام ممکن است ناشران شهرستانی را مراقبت از نمایشگاه مایوس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی‌رغبت می‌تدریجی.

انصاری در شکسته نشده با این حال بخش دیجیتال نمایشگاه بین‌المللی تهران را کدام ممکن است نخستین‌بار در این دوران همزمان همراه خود نمایشگاه فیزیکی برگزار می‌شود، خوش بینانه تعیین مقدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: بخش دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا اینترنتی کمک می‌تدریجی به همان اندازه انحصار در بخش نشر به همان اندازه حدودی اجتناب کرده اند بین برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم این بخش را مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط زیست می‌دانم؛ چراکه ناشران شهرستانی همراه خود کالا اینترنتی می‌توانند کتاب‌های شخصی را به‌بازو بینندگان در عوامل مختلف ملت برسانند.

سرپرست نشر هلیله اظهار داشت: امیدوارم همراه خود تدبیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئوس مطالب سازو‌کار جدید برای نمایشگاه بین‌المللی تهران، امکان حضور ناشران شهرستانی به‌‌ویژه شهرهای در اطراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرزی {در این} نمایشگاه فراهم شود.