برگزاری همزمان نمایشگاه دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیزیکی به رشد کتابخوانی کمک می‌تدریجی مریم جدلی، عضو هیات امنای خانه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، دانستن درباره همراه خود پیش‌سوراخ بینی استقابل قابل ملاحظه افراد اجتناب کرده اند سی‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌‌سومین فاصله نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران دقیق کرد: همراه خود ملاحظه به کنجکاوی‌ای کدام ممکن است افراد به کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب‌خوانی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقفه دوساله در‌ برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به تذکر می‌رسد، استقبال افراد خوشایند {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این فرصتی بسیارمناسب برای نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معما هست به همان اندازه بتوانند دیداری اخیر کنند. این احتمالات وجود دارد همراه خود وقفه دوساله {به دلیل} محدودیت‌های کرونایی، نمایشگاه امسال همراه خود استقبال زیادی روبه‌رو شود؛ متعاقباً نباید این شانس را کف دست کم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید برای برگزاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شرکت ها بیشتر امتحان شده شود. 

این عضو هیات امنای خانه کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات ایران، افزود: برگزاری نمایشگاه دیجیتال همزمان همراه خود نمایشگاه حضوری تقویت می کند یکدیگر هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان قابل توجهی برای فروش کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کتاب‌خوانی است. هر فرصتی کدام ممکن است زمینه‌ساز انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعالی {در این} بخش باشد را باید مغتنم شمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آن استفاده کرد. نمایشگاه دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه حضوری هرکدام مشخصه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدافی دارند کدام ممکن است باید به‌صورت بی طرفانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ارجاع به یکدیگر حرکت کنند. هیچ‌کدام متفاوت عکس نیستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط فناوری جایگزین‌های جدیدی را تحمیل می‌کنند کدام ممکن است باید به نحواحسن اجتناب کرده اند آن‌ها استفاده کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه دیجیتال به واسطه این انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفت به‌وجود آمده است.

جدلی به اجزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزارکننده سی‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران پیشنهاد کرد به همان اندازه به استاندارد برگزاری این مناسبت زیبایی شناختی ملاحظه داشته باشند به همان اندازه به قبلی برنگردند. 

وی در شکسته نشده همراه خود دقیق این‌کدام ممکن است نمایشگاه اصلی کتاب روی زمین کبریت همراه خود کشوری کدام ممکن است در آن برگزار می‌شوند همراه خود یکدیگر ظاهر‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاوت‌هایی دارند، عنوان کرد: به‌عنوان مثال در همه نمایشگاه‌ها علاوه بر این نویسنده کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید معما؛ نویسندگان، مولفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترجمان حضور دارند. همه موضوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست‌ها دانستن درباره کتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخش نشر است؛ با این حال مشخصه بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایز آن‌ها همراه خود یکدیگر اینجا است کدام ممکن است نمایشگاه کتاب همراه خود شرایط پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد آن ملت کبریت است. مواردی کدام ممکن است ما در نمایشگاه‌های تولید دیگری دیدیم همراه خود نمایشگاه بین‌المللی خودمان شکاف دارد. 

رئیس هیات مدیره صفحه بحث زیبایی شناختی هنری خانمها نویسنده شکسته نشده داد: امکان پیشرفت استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمول نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران موجود است به این شرط ‌کدام ممکن است به عقب برنگردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید درجه انتظاراتمان بالا باشد.

جدلی همراه خود دقیق اینکه شرط پیشرفت در برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، پرهیز اجتناب کرده اند کپی‌برداری است، تاکید کرد: کپی‌برداری دقیق خوشایند است؛ با این حال اجتناب کرده اند آن مهمتر ملاحظه به خواستن تمام نمایندگی‌کنندگان در نمایشگاه است؛ اعم اجتناب کرده اند نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید معما. باید برای خواستن نمایندگی‌کنندگان در کل نمایشگاه راه‌رفع‌های دقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب شده براساس این سیستم‌ریزی حاضر شود. قدم اول برای این موضوع تعیین خواستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن حاضر راه رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای صحیح است.

وی دقیق کرد: سر خورد‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید‌به اینجا رسید همه {افرادی که} در نمایشگاه حضور پیدا میکنند باید فوری است انجام شود. تردد اشیا خاص مشابه معلولان، جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر به در کنار کودک باید اندیشه در مورد شود. جابه‌جایی کتاب در محوطه‌های کلی برای نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامی باید به سود را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مزاحمت برای دیگران انجام شود. نیروهای خدماتی چه {افرادی که} تعهد نظافت نمایشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه آنانی کدام ممکن است تعهد حمل بار را برعهده دارند باید لباسی آراسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتاری صادق داشته باشند. پلاک‌ اتاقک‌، تابلو‌های اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش باید اجتناب کرده اند تذکر بصری انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقیق در جایگاه صحیح نصب شده باشد.

جدلی شکسته نشده داد: روشنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آفتاب سالن‌ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاقک‌ها {به درستی} نصب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازیابی شوند؛ علاوه بر این روشنایی فضاهای بیرونی در هنگام شب. چه در موجود در محوطه را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در محل‌های تردد در جاده‌های احاطه نمایشگاه، رعایت قوانین اخلاقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت احترام اجتناب کرده اند سوی تمام مسئولین اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناشران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاقک‌داران همراه خود مخاطبین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود یکدیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا عکس کدام ممکن است قبلا اجتناب کرده اند سوی اینجانب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران تولید دیگری در کلاس ها مطرح شده است.   

وی در طولانی مدت همراه خود ردیابی به شرایط مالی متنوع اجتناب کرده اند ناشران، اظهار داشت: برای فوق العاده اجتناب کرده اند ناشران امکان طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای اتاقک‌های پرهزینه‌ قیمت فراهم نیست؛ با این حال موضوع نباید موجب بی‌توجهی نویسنده به اتاقک‌آرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیدمان شود. چیدمان خانه اتاقک‌ها بر عهده ناشران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به نحو صادق‌ای انجام شود. نمایشگاه بین‌المللی کتاب متعلق به اهل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام افراد ایران هست. هر قدمی کدام ممکن است در راستای افزایش برگزاری برداشته شود، می‌تواند کارآمد باشد. هر شخص خاص باید در جایگاه خودش تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشی کدام ممکن است به عهده دارد را {به درستی} انجام دهد به همان اندازه بتوانیم اجتناب کرده اند استانداردهای بالایی در برگزاری نمایشگاه برخوردار شویم.