بهبود خرید و فروش ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان همراه خود بهره‌گیری اجتناب کرده اند مکانیزم تهاتر


به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای صحبت های وزیر صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری های گروه بهبود خرید و فروش ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات جدید وزارت بازرگانی پاکستان، هم اکنون مناسب خرید و فروش همراه خود ایران همراه خود استفاده اجتناب کرده اند مکانیسم پاکسازی امکان پذیر است.

همراه خود ملاحظه به اهمیت استفاده اجتناب کرده اند چارچوب خلوص شناخته شده به عنوان ابزاری برای ارتقای خرید و فروش بین ۲ ملت، در نهمین اجلاس کمیته خرید و فروش مشترک ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان (JTC) کدام ممکن است در مهر ماه ۱۴۰۰ به میزبانی گروه بهبود خرید و فروش ایران در تهران برگزار شد، ملت ها برای تحمیل زیرساخت های تجاری خالص هماهنگی شده موافقت کردند.

در چارچوب این نظر تفاهم، روسای هیأت‌های ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستانی بر رعایت الزامات پاکسازی بین ۲ ملت هماهنگی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافقت پاکستان همراه خود پاکسازی خرید و فروش همراه خود ایران در راستای توافقات فوق الذکر است.

در آبان ۱۴۰۰ عبدالرزاق داوود مشاور نخست وزیر پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیئت همراهش برای نهمین اجلاس تجاری مشترک به تهران بازدید کردند.

اکنون برای اجرای بهداشت، ۲ طرف باید چارچوب های عملیاتی را جایگزین کنند.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است در یازده ماه اجتناب کرده اند سال ۱۴۰۰ کمیت مبادلات تجاری دوجانبه بالغ بر ۱۵۰۰ میلیون دلار بوده کدام ممکن است سهم کشورمان اجتناب کرده اند این میزان حدود ۱۲۰۰ میلیون دلار {بوده است}. صادرات ایران به پاکستان {در این} مدت نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۲۵ نسبت افزایش داشته است.

در برابر این در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۰ میلیون دلار اجتناب کرده اند پاکستان واردات داشته ایم کدام ممکن است در همین مدت بیش اجتناب کرده اند ۵۸ نسبت انبساط آرم می دهد.

پیش سوراخ بینی تبدیل می شود همراه خود گشایش جدید مبادلات تجاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان ضمن کاهش قیمت های تجاری بین ۲ ملت شاهد انبساط خرید و فروش بین ایران باشیم.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان شناخته شده به عنوان ۲ اقتصاد تقویت می کند می توانند اجتناب کرده اند مکانیسم پاکسازی برای تسهیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای روابط تجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی دوجانبه به خوبی استفاده کنند.

تجزیه و تحلیل های تجاری آرم می دهد کدام ممکن است ملت ما بیش اجتناب کرده اند ۱۶ میلیارد دلار قابلیت صادراتی برای پاکستان دارد.

علاوه بر این اجرای سازوکار پاکسازی، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان برای از سرگیری این سیستم همکاری تجاری استراتژیک ۵ ساله کدام ممکن است پیش بینی می‌رود در بلند مدت نزدیک در پاکستان تصویب شود، هماهنگی کردند.

در جاری حاضر مذاکرات خرید و فروش آزاد بین ۲ ملت در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع ۲ ملت در امتحان شده هستند به همان اندازه همراه خود تحمیل زیرساخت های قانونی صحیح، خرید و فروش شخصی را {در میان} مدت به پنج میلیارد دلار برسانند.

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است انتخاب پاکسازی وزارت بازرگانی پاکستان در روز پنجشنبه ۱۸ فروردین بر مقدمه توافقات نهمین اجلاس تجاری ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفاهم نامه نظافت تجاری در زاهدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویته شناخته شده به عنوان اولین گام در استفاده اجتناب کرده اند بهداشت در خرید و فروش مورد تایید ۲ ایالت.

همراه خود اجرای موفقیت آمیز پاکسازی بین اتاق های بازرگانی مذکور شناخته شده به عنوان نمایندگان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاکستان، این تکنیک تجاری در مرحله بزرگ تری اعمال خواهد بود.

در واقع طبق مقررات ارزی پاکستان، پاکسازی شناخته شده به عنوان منصفانه رویه تجاری {در این} ملت تاکنون امکان پذیر نبوده است، با این حال همراه خود انتخاب جدیدترین مقامات پاکستان، پاکسازی پاکستان همراه خود ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانون اصلی بر اتاق های بازرگانی زاهدان در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویته در پاکستان منتفی است.