بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور دستاوردهای تولیدی همراه خود محوریت محصولات اطلاعات بنیان


به گزارش اداره کل روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور بین الملل گروه قلمرو آزاد انزلی، اولین مونتاژ شورای اجرایی ۱۴۰۱ گروه قلمرو آزاد انزلی به ریاست مهندس اکبری مقدم رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حضور اعضا تشکیل شد. هیئت مدیره، معاونین، مدیران گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی قلمرو اطمینان حاصل شود که تجزیه و تحلیل انجام سال ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابلاغ این سیستم های سال جاری برگزار شد.

مدیرعامل گروه قلمرو آزاد انزلی {در این} مونتاژ همراه خود تبریک سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلول ماه پر خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت رمضان اجتناب کرده اند اقدامات اعضای اکیپ شرکت ها مسافرتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان موسسات شخصی برای میزبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبانی نوروز تقدیر کرد. وی ذکر شد: میزبانی بیش اجتناب کرده اند خوب میلیون مسافر در مرحله خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری کدام ممکن است قلمرو آزاد انزلی را شناخته شده به عنوان مکان تعطیلات بازدید شخصی انواع کرده اند همراه خود ملاحظه به زیرساخت های حال کار فوق العاده دشواری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امتحان شده در یک روز واحد زمانی به خوبی {انجام شده} است.

مهندس اکبری مقدم همراه خود ردیابی به رعایت قوانین اجرایی، اطلاعات امیرالمومنین علی علیه السلام را خاص کرد: عدم ملاحظه به قوانین اولین، عدم ملاحظه به قوانین منسوب به محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد. همراه خود قوانین فرعی استفاده اشخاص حقیقی با بیرون علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصراف اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مؤمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم باعث فساد محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف انجام آن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکات زیر به فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام باید در محله اسلامی مورد ملاحظه قرار گیرد.

وی همراه خود ردیابی به انجام گروه قلمرو آزاد انزلی در بخش مالی در سال ۱۴۰۰ ذکر شد: سال قبلی همراه خود امتحان شده های {انجام شده} در شاخص های مختلف اجتناب کرده اند جمله صادرات کالا، ۲۰ میلیون دلار محقق شد کدام ممکن است ۲ سهم انبساط داشت. خوب ارزش صادرات مجدد ۲۶۰ میلیون دلار بوده کدام ممکن است ۵۴ سهم آن انبساط صادرات به سرزمین بی نظیر به خوب ارزش ۲۴۳ میلیون دلار بوده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۱۶ سهم انبساط داشته است.

رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل گروه قلمرو آزاد انزلی خاطرنشان کرد: در زمینه توسل به سرمایه گذار خانه خوشبختانه توانستیم ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۰ میلیارد تومان سرمایه توسل به کنیم کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۱۷ سهم انبساط داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ اجتناب کرده اند تذکر توسل به سرمایه گذار خارجی ۵۲ میلیون. دلار توسل به شد.

مهندس اکبری راه اندازی شد فناوری، واحدهای نوآور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای اقتصاد اطلاعات بنیان در سال ۱۴۰۱ را اجتناب کرده اند مهمترین وظایف گروه شخصی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خوشبختانه {در این} بخش در سال ۱۴۰۰ بیش اجتناب کرده اند این سیستم ریزی شده ۵۹ اطلاعات بود. . – واحدهای اساساً مبتنی بر آن آغاز به گزارش شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً در سال ۱۴۰۱ ورزش واحدهای اطلاعات بنیان افزایش خواهد یافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهت گیری واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری {به سمت} فناوری، مبتکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان افزایش خواهد یافت.

وی در یکپارچه میل های بی نظیر گروه شخصی را پیوستن راه آهن به مجتمع بندری دریای خزر، ورزش پرانرژی در ارجاع به اتحادیه مالی اوراسیا، توسل به خریداران جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود های حال عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همراه خود ملاحظه به مشکل های پیش روی گروه. در بخش درآمدی نیز باید امتحان شده کنیم به همان اندازه دارایی ها درآمدی ثابت را برای قلمرو اطمینان حاصل شود که اجرای سرمایه گذاری‌های زیربنایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی فراهم کنیم به همان اندازه توسعه رو به انبساط قلمرو یکپارچه یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا تمامی نمایندگان مجلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات‌های اجرایی هستند. کار روی افزایش مستمر همراه خود هم .

در نهایت تجلیل اجتناب کرده اند ارباب رجوع، رئیس هیئت مدیره را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرعامل بنگاه، آسانسور جایگاه گروه قلمرو آزاد انزلی در قلمرو، پایان دادن سرمایه گذاری های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری های نیمه تمام مالی، کنجکاوی مندی به فرآیند های نوین توسل به سرمایه گذار را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش جایگزین های وظایف تولید دیگری هستند. نمایندگان مختلف تاکید کردند: اطمینان حاصل شود که تسریع در اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکمیل سرمایه گذاری های عمرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی، کارگزار عمران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی گروه برای هر سرمایه گذاری یک ناظر سرمایه گذاری تعیین کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه گذاری ها را بر ایده این سیستم زمان بندی تعیین شده اجرا، خاتمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع خواهد کرد. مشکلات برخی سرمایه گذاری ها در کمترین زمان بالقوه