به تیز کردن ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های اقتصادنوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود صادرات گواهینامه ISMS بدست آمده کردند


در راستای نظام سراسری مدیریت ایمنی دانش، موسسه مالی بهبود صادرات، موسسه مالی اقتصاد نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی به تیز کردن ملت سودآور به بدست آمده گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی دانش (ISMS) شدند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به تیز کردن ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی های اقتصادنوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود صادرات گواهینامه ISMS بدست آمده کردند.

سرپرست گروه بخش مالی وسط افتا، گواهینامه ISMS را در مراسمی، به نمایندگان موسسه مالی‌های بهبود صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این نمایندگی به تیز کردن ملت اعطا کرد.

{در این} مراسم نمایندگان وسط افتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسه مالی مرکزی، مدیران ارشد فناوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی موسسه مالی‌های یادشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران مسئله نمایندگی‌هایم ممیز، حضور داشتند.

سرپرست گروه بخش مالی وسط مدیریت راهبردی افتا ضمن سپاس اجتناب کرده اند امتحان شده بدست آمده کنندگان شهادت دادن ISMS، تاکید کرد: مبنای انتظارات وسط افتا، اجرای مناسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی ساختار ایمن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی در قبال حمله ها سایبری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به درجه صحیح بلوغ ایمنی است.

گواهینامه ISMS چیست؟

ISMS مخفف عبارت Information Security Management System به معنای سیستم مدیریت ایمنی دانش می باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استانداردهایی را برای ایمن سازی فضای تبادل دانش در گروه ها حاضر می دهد.

این الزامات برای ادغام کردن مجموعه ای اجتناب کرده اند دستورالعمل هاست به همان اندازه فضای تبادل دانش خوب گروه را همراه خود اجرای خوب ساختار مخصوص به آن است گروه ایمن نماید.

مزایای استفاده اجتناب کرده اند گواهینامه ISMS

استانداردISO27001 راهکاری است که دانش گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت را دسته بندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا ارزش آن را دارد گذاری می تدریجی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ایجاد سیاستهای کت و شلوار همراه خود گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنین پیاده سازی کنترل های مختلف، دانش گروه را ایمن می سازد.

این دانش ۹ تنها داده های کامپیوتری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانش سرور ها بلکه کلیه اشیا حتی نگهبان گروه یا شرکت رادر تذکر خواهد گرفت

تأمین: روابط کلی وسط مدیریت راهبردی افتا

لینک مختصرلینک کپی شد!