به روز رسانی تصمیم شورای اولیا و معلمان برای افزایش حقوق معلمان


به گزارش سناپرس، امین الله زمانی مدیرکل انتخابات شورای اولیاء با بیان اینکه گاهی به اشتباه و نادرست بیان می شود، به عنوان مثال شورای اولیا با پیشنهادی که در بحث ارزشیابی معلمان دیده ایم، مخالف است، افزود: این موضوع در مورد ارزشیابی معلمان و معلمان در این زمینه وجود دارد. شورای اولیا در هنگام بررسی تصمیمات خود ماهیت اجتماعی و عمومی دارد و در این زمینه اعتراض شورا به نفع معلمان است، لذا موضوع اجرا و بهره برداری پس از بررسی بیشتر مرتفع خواهد شد. و بار مالی این موضوع نمی تواند مانع از رسیدن به اهدافش شود.