بین المللی شدن تئاتر «صاحب دلان» حاصل دیپلماسی فرهنگی انقلاب است – تئاتر آنلاین


وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اثر جشنواره تئاتر «صاحبدلان» را اندیشه ای آشکار درباره دین به عنوان یک خلاقیت هنری معرفی کرد و بین المللی شدن این جشنواره را نتیجه دیپلماسی فرهنگی انقلاب دانست.

به گزارش تئاتر آنلاین، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت دوازدهمین دوره ملی و اولین دوره بین المللی تئاتر صاحب دلان به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پیامی صادر کرد. هنرهای نمایشی. جشن

متن پیام به شرح زیر است:

هنرهای نمایشی در سرزمین ما از دیرباز آینه بصری کامل بیان حقیقت و ارزش‌های انسانی بوده است. تأثیر متقابل دین و هنر آثار هنری را به استعاره‌های کاملی از رمز و راز آفرینش، باران از آسمان، بازآفرینی تبدیل می‌کند. زمین، سوزاندن خورشید، رویش گیاهان و خلقت نفیس موجودات، و از سوی دیگر، بیننده آفرینش، هدایت شده با نشانه های جادویی در نقش های بی پایان.
در این نگاه، جشنواره تئاتر صاحبدلان، ارائه حقیقت و گفتمان را به عنوان افقی در صحنه هنرهای نمایشی ارائه کرده و عرصه این جشنواره از تعامل جاودانه دین بیرون آمده است. و هنر دین در بیان حق و قانون دست به هنر آفرینی زده و هنر قدسی و نشانه های نمایشی از طریق دین و هنر در عرصه های مختلف نمایان شده است.

آثار جشنواره تئاتر «صاحی‌دلان» آفرینش‌های هنری درباره دین، با تفکر وحیانی است و مزیت نسبی و قدرت مطلق این جشنواره نشان دادن ابعاد اندیشه دینی فراتر از تجربه بشری و علم برای زندگی دینی است. آثار نمایشی که می تواند ابعاد تفکر وحیانی را روی صحنه نشان دهد. نمایش ها فراتر از بیان و نمایش ایمان و اعمال دینی، به حیات نزدیکتر است و امید است که معرف آیات خداوند متعال در حرکت حیات و زندگانی اولیای معصومین باشد.

بین المللی شدن جشنواره تئاتر «صاحبدلان» حاصل دیپلماسی فرهنگی انقلاب اسلامی است که به همه دوستداران حاکمیت عدالت جهانی در جبهه مقاومت و مبارزه با ظلم کمک می کند. هنرهای نمایشی ظرفیتی دینی و جهانی است که می‌تواند چشم‌ها و شیفتگان را به سوی مفهوم توحید، برابری، برادری و سعادت حقیقی صرف نظر از زبان، اقوام و اقشار سوق دهد.

جشنواره تئاتر صاحبدلان باید به نگین دریای هنر نمایشی انقلاب اسلامی تبدیل شود تا نمایش دینی با منظر گفتمان انقلاب اسلامی به جریان اصلی هنر تئاتر تبدیل شود. امید است جشنواره تئاتر «صاحبدلان» با نمایش مقدسات بر صحنه زندگی روزمره و فرهنگ عمومی دلها را متوجه زندگی صاحبدلان و بالاتر از همه زندگی صاحبدلان کند. مانند)

قدرت خداوند را به همه دست اندرکاران این برنامه ارزشی می رسانم و با تک تک شما عزیزان در این حرکت بزرگ دست به دست هم می دهم.