“تاریخ هگل” ملاقات خواهد کردگزارش کردن خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) یووا ویخار کندرا یک گفتگوی زنده مجازی با عنوان “فلسفه تاریخ از دیدگاه هگل” از مجموعه نشست های تاریخ هگل ترتیب داده است.

تاریخ در درک فلسفه هگل نقش اساسی دارد. مزیت اندیشه هگل این است که فلسفه را تاریخی می کند و اهداف، اصول و مسائل آن را در چارچوب شرایط تاریخی تبیین می کند. هگل بحث خود از تاریخ را با بررسی انتقادی روش های تاریخی آغاز می کند. او سه نوع تاریخ یا تاریخ نگاری را متمایز می کند: اول، تاریخ دست اول (اصلی) که گزارش شاهدان عینی واقعه است: مورخ وقایعی را که در آن شرکت داشته شرح می دهد. دوم تاریخ تأملی است که در آن مورخ ایده ها یا مفاهیم کلی را در مورد تاریخ به کار می برد و سعی می کند رویدادها را معنا کند. سوم تاریخ فلسفی یا فلسفه تاریخ است.

هدف تاریخ فلسفی هگل غلبه بر نقاط ضعف تاریخ دست اول و تاریخ فکری و حفظ نقاط قوت آنهاست. سؤال مهم این است که اگر تاریخ فلسفی بخواهد نقاط ضعف دو تاریخ ذکر شده را اصلاح کند و نقاط قوت آنها را حفظ کند، دقیقاً چه باید باشد؟ باید گفت که شالوده فلسفه تاریخ هگل بر پاسخ به این پرسش متمرکز است.

در همین راستا کانون اندیشه جوان در نظر دارد روز جمعه ۱۰ تیرماه ساعت ۲۱:۰۰ نشست مجازی با عنوان «فلسفه تاریخ از دیدگاه هگل» با حضور امیر آقاجانلو در صفحه اینستاگرام کانون اندیشه جوان برگزار کند. .