تاکنون چه انواع احراز هویت در سجام صورت گرفته است؟


فینال آمار آشکار شده توسط صمت آرم می دهد; در اسفند ماه سال قبلی، ۲۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۷ گواهینامه در سامانه سجام تکمیل شد کدام ممکن است نسبت به بهمن ماه ۹۳ ۷۰.۸۶ نسبت افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل اجتناب کرده اند روابط کلی نمایندگی سپرده گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه اوراق بهادار مرکزی (صمت)، بر مقدمه دانش گزارش ماهانه این نمایندگی در اسفند ماه ۱۳۰۰، انواع ۲۶۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۲ سند عنوان توسط معامله گران حال {انجام شده} است. دسترس در بازار سرمایه، این امر در سامانه «سجم» تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مصوبات {در این} ماه به ۲۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۴۷ مورد رسید کدام ممکن است نسبت به ماه در گذشته (بهمن ۱۴۰۰) ۷۰.۸۶ نسبت افزایش داشت.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است بر مقدمه آمار آشکار شده در بهمن ماه ۱۴۰۰ انواع سند عنوان در سامانه «سجم» ۱۳۹۳۴۸ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع اعتبارسنجی ها ۱۳۷۹۵ مورد {بوده است}.

۵ استان اصلی {برای ثبت نام} در “سجم”

بر مقدمه این گزارش، انواع سند عنوان کنندگان در سامانه «سجم» در اسفندماه سال قبلی به تفکیک هر استان حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است ۵ استان عبارتند اجتناب کرده اند: «تهران همراه خود ۴۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۶۴ مورد، اصفهان همراه خود ۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶۵ مورد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید خراسان.” رضوی همراه خود ۱۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۱ مورد، خوزستان همراه خود ۱۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۶ مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران همراه خود ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۶ مورد در صدر فهرست سند‌شده‌ترین اشیا از طریق ملت قرار دارند.

۵ شهرستان همراه خود کمترین سند عنوان در “سوام”

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، طبق آمار آشکار شده، ۵ استان خراسان جنوبی همراه خود انواع ۱۸۴۷، یزد در سال ۲۰۱۳، بوشهر همراه خود ۲.۱۱۹، سمنان ۲۱۵۶ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر محال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری همراه خود انواع ۲۳۳۲ هستند. لیست کمترین سند شده در سامانه سجام است. {در میان} استان های تولید دیگری.

مورد نیاز به اشاره کردن است سامانه SJAM «سامانه کامل سند دانش مشتریان» برای دیجیتال کردن تکنیک مخلوط آوری، مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دانش مشتریان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام این سامانه موجب افزایش دقت، سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثربخشی در مخلوط آوری دانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر کلی تبدیل می شود. شرکت ها. مهمترین عامل یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی است.

لینک مختصرلینک کپی شد!