تخلیه فهرست ثروتمندترین اشخاص حقیقی جهان در سال ۲۰۲۲


روزنامه فوربس بروزترین tp-date {رتبه بندی} ثروتمندترین اشخاص حقیقی جهان در سال ۲۰۲۲ را چاپ شده کرد. این فهرست برای ادغام کردن ۲۶۶۸ میلیاردر همراه خود ثروت کل ۱۲.۷ تریلیون دلار است. در صدر این فهرست، ایلان ماسک همراه خود ۲۱۹ میلیارد دلار قرار دارد کدام ممکن است او را به ثروتمندترین شخص جهان تغییر می تدریجی.
در رتبه دوم جف بزوس، مالک آمازون قرار گرفت کدام ممکن است ۶ میلیارد دلار اجتناب کرده اند دارایی های زودتر شخصی را اجتناب کرده اند بازو داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ۱۷۱ میلیارد دلار کاهش کشف شد. در جایگاه سوم، برنارد آرنو، سرمایه دار فرانسوی همراه خود نمایندگی های کالاهای مجلل قرار گرفت کدام ممکن است ۸ میلیارد دلار به ثروت شخصی افزود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع دارایی هایش را به ۱۵۸ میلیارد دلار رساند. بیل گیتس همراه خود ۱۲۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارن احساس همراه خود ۱۱۸ میلیارد دلار در رتبه های چهارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم قرار گرفتند.ب
۱۲