تخلیه مدل دیجیتال شماره نخست روزنامه «ایران» به زبان روسیبر ایده تجربیات خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) به گزارش روابط کلی گروه سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات اسلامی، مدل دیجیتال اولین شماره روزنامه «ایران» به زبان روسی همراه خود dishing out 5000 مدل توسط رایزنی زیبایی شناختی ایران در روسیه چاپ شده شد.

{در این} شماره، بینندگان {به طور خلاصه} همراه خود وضعیت حال شش شهر تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیش در بخش‌های گردشگری، مشاهیر، نخبگان، اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات کسب شناخته شده می‌شوند.

اجتناب کرده اند عملکرد های این روزنامه امکان حاضر فیلم های کت و شلوار همراه خود محتوای متنی همراه خود اسکن سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ کد QR در موجود در صفحات است.

بر روی جلد این شماره را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتار آغازین تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابیات اساسی شاهنامه (بسم الله روح، حکمت…) حماسه کاخ عظیم ایران عظیم ‌سرزمین حکیم ابوالعلم. -قاسم فردوسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین جلد اکرم (علیه السلام) به هفت جسد اختصاص دارد.