تمایز های تاکسی اینترنتی در دنیا همراه خود الگوی های خانه


طبق بازرسی های {انجام شده} به نظر می رسد مانند است شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها اوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیفت شناخته شده به عنوان استارت آپ های جهانی پرانرژی در بخش تاکسی اینترنت همراه خود نمایندگی های تاکسیرانی اینترنت شبیه اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی در کشورمان منحصر به فرد است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، رانندگان پرانرژی اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی همواره اجتناب کرده اند برخی شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط نمایندگی های تاکسیرانی اینترنت گلایه مند هستند. از در نظر گرفته شده می کنند شرایط رانندگان {در این} زمینه در کشورهای تولید دیگری فوق العاده منحصر به فرد است.

طبق بازرسی های {انجام شده} به نظر می رسد مانند است شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها اوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیفت شناخته شده به عنوان استارت آپ های جهانی پرانرژی در بخش تاکسی اینترنت همراه خود نمایندگی های تاکسیرانی اینترنت شبیه اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی در کشورمان منحصر به فرد است.

خواه یا نه رانندگان اوبر بیمه هستند؟

رانندگان اوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور ابتدا ایمن می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این در یک واحد قرار جلب رضایت اجتناب کرده اند تذکر فنی معاینه می شوند. عملکرد ای کدام ممکن است اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی باقی مانده است نتوانسته اند پیاده سازی کنند. بسیاری از مختلفی اجتناب کرده اند محافظت های بیمه ای برای رانندگان اوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور موجود است.

در حالی کدام ممکن است اپلیکیشن پرانرژی نیست، ساده بیمه خودروی فردی مربوط است. با این حال روزی کدام ممکن است اپلیکیشن پرانرژی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک منتظر {است تا} مسافر را پیدا تنبل، بیمه فردی ثالث در صورت بروز حادثه {در این} زمان واقعاً کار می کند. این بیمه به رانندگان بین ۵۰ به همان اندازه ۲۵۰ هزار دلار غرامت صنوبر می تنبل.

اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری، اگر نیروی محرک مسافر را تجربه هر دو در کل بازدید تنبل، بیمه فردی ثالث به ازای هر حادثه خوب میلیون دلار غرامت در صورت آسیب دیدگی نیروی محرک هر دو مسافر صنوبر خواهد کرد. در صورت آسیب دیدن خودرو، خسارت همراه خود ملاحظه به خوب ارزش دقیق خودرو صنوبر تبدیل می شود.

بازیابی خودرو، بیمه، کاهش یافته است های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها تلفن در کنار اجتناب کرده اند تولید دیگری امکاناتی است کدام ممکن است این نمایندگی ها به رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار هایشان حاضر می دهند.

صنوبر بلافاصله آسانسور برای لغو آسانسور

بر ایده گفتن اسنپ، این نمایندگی در صورت حضور نیروی محرک در مبدأ بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعفا مسافر اجتناب کرده اند بازدید، بین ۵۰۰ به همان اندازه ۲۰۰۰ تومان به نیروی محرک صنوبر خواهد کرد. با این حال در صورتی کدام ممکن است نیروی محرک حتی پس اجتناب کرده اند حضور در مبدأ بازدید اجتناب کرده اند بازدید منصرف شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر پس اجتناب کرده اند تعدادی از دقیقه نرسد، ارزش ای اجتناب کرده اند وی بدست آمده نخواهد شد.

با این حال در تپسی هیچ ارزش ای برای نیروی محرک صنوبر نمی شود. حتی وقتی مسافر پس اجتناب کرده اند نیم ساعت پرواز را لغو تنبل.

در حالی کدام ممکن است در آسانسور، اگر نیروی محرک ۵ دقیقه بعد اجتناب کرده اند حضور در دستور اجتناب کرده اند بازدید منصرف شود، ۵ دلار در محل صنوبر تبدیل می شود.

در مقابل همراه خود حاضر دهندگان شرکت ها بومی، آسانسور ارزش فوق العاده بیشتری برای لغو بازدید صنوبر می تنبل. حتی وقتی پس اجتناب کرده اند حضور در قوطی نیروی محرک بی نظیر، بازدید کنسل شود. علاوه بر این مسافر تنها ۵ دقیقه جایگزین دارد به همان اندازه در مبدا پرواز باشد. با این حال زمان مشخصی برای حضور مسافران در اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی {وجود ندارد}.

مسافران نیز دارای گواهینامه هستند

یکی اجتناب کرده اند مشکلاتی کدام ممکن است در تاکسی های اینترنت ایرانی به آن تمرکز نشده است، احراز هویت مسافران است. رانندگان باید در زمان پرونده شناسایی تمامی داده ها شخصی را در اختیار نمایندگی قرار دهند.

برای مکان یابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مسافر فوق العاده ضروری است کدام ممکن است مانکن، رنگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاک نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عکس او را پیدا تنبل. با این حال در بحث مدارک مسافر چطور؟

نمایندگی آسانسور تصویر مسافر را به نیروی محرک حاضر می دهد به همان اندازه نیروی محرک به سادگی آنها را پیدا تنبل. با این حال اوبر این عملکرد را در اپلیکیشن شخصی ندارد. در اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی این در درجه زیرین تری قرار دارد.

اسنپ ​​را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی ساده شناسایی مسافر را نماد می دهند، هرچند مسافران گاهی حروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی مستعار ناتمام دارند. شناسایی مستعار دلالت بر آن دارد رانندگان در هنگام بازدید بافت ایمنی نمی کنند.

یکی اجتناب کرده اند تمایز های این ۲ نمایندگی لیفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوبر همراه خود سایر تاکسی های اینترنت اینجا است کدام ممکن است اگر خصوصی ماشین خصوصی نداشته باشد، همه چیز دوباره ممکن است کار تنبل. نیروی محرک ممکن است اوبر هر دو آسانسوری را اجاره تنبل کدام ممکن است دارای بیمه صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شرایط فنی باشد. با این حال این خودرو باید پس اجتناب کرده اند خوب هفته به نمایندگی بازگردانده شود.

این نمایندگی ها برای سفرهای خارج اجتناب کرده اند شهر نیز به مسافران خودرو اجاره می دهند. دادن شهرت اولین ۲۰ دلاری به مسافران یکی اجتناب کرده اند عملکرد های جلب توجه این نمایندگی هاست.

سرانجام شایان اشاره کردن است کدام ممکن است Uber را انتخاب کنید و انتخاب کنید Lift استارت آپ هایی هستند کدام ممکن است در متعدد اجتناب کرده اند ملت ها ورزش می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان استارت آپ های تک شاخ (۱ میلیون دلار درآمد) در نظر گرفتن می آیند. اگرچه اسنپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید تپسی نیز در امتحان شده هستند به همان اندازه راحتی بیشتری را برای رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران فراهم کنند، با این حال باقی مانده است راه زیادی برای حضور در Uber را انتخاب کنید و انتخاب کنید Lift در پیش دارند.

تأمین: خرید و فروش نیوز