تمدید مهلت اولین کشتی آثار به «۴ فصل تئاتر ایران» – تئاتر اینترنت


مهلت کشتی آثار به قالب سراسری آموزش نمایشنامه نویسی «۴ فصل تئاتر ایران» به همان اندازه نوک فروردین ماه تمدید شد.

به گزارش تئاتر اینترنتی به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی تعهد، ایوب آکاخانی طراح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان تعهد آموزش نمایشنامه نویسی «۴ فصل تئاتر ایرانی» مهلت کشتی آثار فصل هشتم در اطراف جدید را به مدت ۲ هفته تمدید کرد. اجتناب کرده اند تعهد ای به تماس گرفتن “روابط انسانی در دنیای پسا کرونا”. “

رئیس محل کار تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات وسط هنرهای نمایشی اظهار داشت: بنا به تقاضا کنجکاوی مندان برای نمایندگی {در این} فصل اجتناب کرده اند قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مصادف همراه خود ایام نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن ماه مبارک رمضان، فینال مهلت اکتسابی آثار پیشنهادی اجتناب کرده اند سوی نامزدها ادعا شد. توسط دبیرخانه تعهد در فروردین ۱۴۰۱ است. تمدید.

وی افزود: افرادی که مایلند مفهوم های اولین شخصی را برای نمایندگی {در این} گروه به اعضای هیات آموزشی کشتی کنند، کافی است مفهوم های اولین شخصی را به همان اندازه نوک فروردین ماه به برخورد [email protected] کشتی کنند.

سریع همراه خود انواع سرپرست این تعهد، هیئت آموزشی به گروه راه اندازی شد تبدیل می شود.