توسط گروه پولی گردشگری به پایان رسید؛ سازماندهی پویش ” سفره مهر ” برای اطعام ۱۰۰ هزار نفر اجتناب کرده اند روزه‌داران ملت


آرایه

آرایه
آرایه
آرایه
آرایه
آرایه
آرایه
آرایه
آرایه

آرایه