جزئیات رشد بازنشستگی تامین اجتماعی کف مستمری چقدر بود؟


همشهری:

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس بندهای ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مقرر شده حداقل مستمری کمتر از حداقل نباشد تا هیات وزیران افزایش مستمری مستمری بگیران اجتماعی را تصویب کند. هر ساله نهادهای امنیتی حق الزحمه مصوب همان سال.

طبق مصوبه شورای عالی کار در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۳ حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۲۰۷۲ به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسیده بود.

بر اساس مصوبه هیات وزیران در خصوص مستمری سازمان تامین اجتماعی، حداقل دستمزد معلولان و مجموع مستمری طبق قانون شامل بندهای ۹۶ و ۱۱۱ تامین اجتماعی تصمیم گیری شده است. قانون نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد، بهترین کار، میزانی که به دست می آورند، با افزایش ۵۷ واحدی به ۴ درصد، معادل حداقل دستمزد کارگران شاغل و نه کمتر از آن تعیین می شود. ۵ لک ۵۸۰ هزار تومان. در مورد مستمری افراد دارای ازکارافتادگی جزئی و سایر اشخاصی که مستمری آنها به نسبت سال پرداخت بیمه تعیین شده است به همان نسبت و بر اساس ترتیب فوق افزایش می یابد.

همچنین با توجه به مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) برای هماهنگی پرداخت حقوق به صندوق های مختلف بازنشستگی (بر اساس افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و این گروه بازنشستگی در صورت بیش از حداقل ۱۰ درصد افزایش اعمال می شود. به منظور حمایت از معیشت مستمری بگیران بالای حداقل مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (محدودیت ماهانه ۱۰ میلیون تومان) علاوه بر ده درصد فوق پرداخت می شود.