جزیره قشم ، میزبان نوروزبانان در سرتاسر ملت


رئیس گروه قلمرو آزاد قشم اظهار داشت: ورود مسافران به قشم نسبت به سال قبلی ۵۰۰ سهم افزایش کشف شد.

افشار فتح الله در مراسم تجلیل اجتناب کرده اند روسای کمیته ها در ستاد اجرایی شرکت ها بازدید قشم: بیش اجتناب کرده اند ۸۳۳ هزار مسافر اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ به همان اندازه ۱۳ فروردین ۱۳۸۰ وارد جزیره قشم شدند کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه ۵۰۰ سهم افزایش نماد می دهد. ۱۴۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ سهم نسبت به مدت خیلی شبیه در سال ۱۳۹۸.

به آموزش داده شده است وی؛ همراه خود ملاحظه به زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل ها حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده بیش اجتناب کرده اند ۴ هزار نفر در ستاد اجرایی شرکت ها مسافرتی قشم، شرکت ها رسانی خوبی به مسافران نوروزی صورت گرفته است.

فتح الله شکسته نشده داد: خدمت مستمر کارمندان قشم تراول برای شرکت ها مسافرتی در بخش های مختلف به طور قابل توجهی شرکت ها شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی، مسکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترتیب بازار، بهداشت، بار، انتظامی، امنیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترافیکی.

رئیس ستاد اجرایی شرکت ها بازدید قشم افزود: در سفر نوروزی امسال کارمندان نمایندگی آب، انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبفای قلمرو آزاد قشم ۳۸۳ میلیون لیتر آب مورد استفاده قرار گیرد مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی قشم ساخت کردند.

وی افزود: این میزان ساخت آب شرب نسبت به مدت خیلی شبیه سال ۱۳۹۸ ۴۵ سهم افزایش داشته است کدام ممکن است ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن آب در مخازن ذخیره آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخازن آبرسانی به ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران کمک کرده {است تا} ضرر کنار هم قرار دادن سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن پیدا نکنند. بیشترین استفاده را ببرید. آب آشامیدنی.”

رئیس گروه قلمرو آزاد قشم اظهار داشت: خوشبختانه امسال اتفاقی کدام ممکن است در نتیجه فوت در حین حاضر شرکت ها به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی جزیره قشم در بخش حمل‌ونقل دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه‌ای به جزیره قشم شود کدام ممکن است حاصل این سیستم‌ریزی جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعی است. ” کار ستاد اجرایی نمایندگی شرکت ها مسافرتی قشم.

فتح الله افزود: همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراهی خوشایند امام جمعه شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ائمه جمعه جزیره قشم، فرمان، نظامی، نیروی انتظامی، نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات قضایی شرکت ها خوبی را برای مسافران نوروزی انجام داد.

قشم میزبان نوروزی سخنرانان در سرتاسر ملت است

رئیس قلمرو آزاد قشم اظهار داشت: همراه خود توافق اقامتگاه های شهرستان قشم می خواهیم میزبان همه سخنرانان نوروزی (منقل نشانی، پلیس رهفر، اورژانس ۱۱۵، پلیس، باند هلال احمر، راهداری، بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) باشیم.

وی شکسته نشده داد: به همین منظور صحبت هایی مبنی بر پیش بینی کاهش یافته است ۵۰ درصدی اقامتگاه های قشم مورد استفاده قرار گیرد خدمه بازدید نوروزی در سال ۱۴۰۱ شده است.

فتح الله گفتن کرد: کلیه کارمندان فوق الذکر می توانند به همان اندازه بالا تیرماه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند اقامتگاه های قشم همراه خود کاهش یافته است استفاده کنند.

سرپرست مسئله گروه شرکت ها مسافرتی قلمرو آزاد قشم در نهایت خاطرنشان کرد: داده ها تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط استفاده اجتناب کرده اند این این سیستم سریع توسط سخنرانان نوروزی امسال گفتن احتمالاً وجود خواهد داشت.