جشنواره سراسری شعر کمدین برگزار می‌شود
اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی استانداری همدان همراه خود همکاری خانه شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادب جشنواره سراسری شعر کمدین را برگزار می تنبل.