جهانگردان ecu اجتناب کرده اند آیین‌های عصر قدر سخن می‌گویند لعنت خدای به کشنده علی باد؛ بیش باد، کم مباد


آرایه آرایه آرایه

آرایه

آرایه
آرایه

آرایه
آرایه
آرایه
آرایه

آرایه
آرایه

آرایه
آرایه

آرایه
آرایه

آرایه
آرایه

آرایه

آرایه
آرایه
آرایه

آرایه

آرایه
آرایه

آرایه
آرایه

آرایه

آرایه
آرایه

آرایه
آرایه

آرایه
آرایه
آرایه
آرایه

آرایه

آرایه