جی! آیا می توان اندازه گیری پروتئین / چربی را بر اساس درصد تعیین کرد؟ : تغذیه


من فقط از این تکه های گوشت به عنوان مثال استفاده می کنم زیرا در حال حاضر٪ s را پیش رو دارم. اگر می دانم قلب گوشت گاو 82٪ پروتئین و 18٪ چربی وزن دارد ، آیا می توانم از این اعداد برای تعیین گرم پروتئین و چربی در 1 اونس قلب گاو استفاده کنم؟ همین امر در مورد برش ها / تمام قسمت های دیگر صدق می کند. اگر می دانم ریه های گاو 86.5 protein پروتئین ، 13.5 fat چربی هستند ، چه؟ آیا می توانم کلان وزن را تعیین کنم؟

(بله ، من می دانم که اینها نمونه های فوق العاده ای از محصول هستند .. lol. هنگامی که به قسمت بینی و دم گوشت در نمودار پروتئین / چربی نگاه می کردم ، فقط 2 مورد در مقابل من بود)

دیدگاهتان را بنویسید