ما مراحل بهبود رابطه شما با غذا را آموزش می دهیم و به شما می آموزیم که چگونه روابط جدیدی ایجاد کنید که امکان رشد ، ثبات و حمایت را فراهم کند.

شما می توانید سمینار رایگان ما را تماشا کنید تا بیاموزید که چگونه با انتخاب غذای خود تعادل بیشتری داشته باشید تا بتوانید از مصرف غذا و تغذیه عاری باشید ، وزن خود را افزایش دهید و رابطه ای سالم با غذا و بدن خود برقرار کنید.