حدنصاب خرید و فروش ماهانه ملت در دوران تحریم آسیب دیده شد


خرید و فروش غیرنفتی ملت در فینال ماه سال ۱۴۰۰ همراه خود گزارش سهم ۱۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۸ میلیون دلاری در فینال ماه سال ۱۴۰۰ به طور قابل توجهی اجتناب کرده اند تذکر حداکثری به بالاترین مرحله خوب ارزش تجاری طی تعدادی از سال قبلی رسید. فشار رژیم سلطه در ۴ سال قبلی، خوب ارزش آن نسبت به مدت درست مثل (اسفند ۱۳۹۵) ۴۰ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به فوریه ۱۷ نسبت مرتفع است.

به گزارش وبسایت اینترنت درک نیوز؛ سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرکات خرید و فروش غیرنفتی ملت در دوازدهمین ماه سال ۱۴۰۰ ذکر شد: در اسفندماه ۱۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۹ هزار تن کالا به خوب ارزش ۱۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۳۸ میلیون دلار بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ملت ها تغییر شد. سهم صادرات ۱۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ هزار تن به خوب ارزش ۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سهم واردات ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۲ هزار تن کالا به خوب ارزش ۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۶ میلیون دلار است.

وی در خصوص اصلاحات صادرات غیرنفتی نیز ذکر شد: همراه خود صادرات ۱۰ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ هزار تنی کالای ایرانی به خوب ارزش ۵ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰۲ میلیون دلار {در این} ماه نسبت به اسفند ماه سال قبلی شاهد کاهش ۲ درصدی وزن بودیم. ۳۷ نسبت افزایش در خوب ارزش “. ماه قبلی در بهمن ماه همراه خود وجود کاهش ۱۷ درصدی وزن، هفت نسبت خوب ارزش صادرات همراه خود انبساط در کنار بود.

لطیفی افزود: چین در ۲۹ روز اسفندماه ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۸ هزار تن کالای ایرانی به خوب ارزش منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸۹ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انبساط ۷۶ درصدی نسبت به مدت درست مثل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ درصدی نسبت به بهمن ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سطح اول امارات متحده عربی همراه خود انبساط خریداری کرد. . ۵۳ نسبت در اسفند ۱۳۹۵، ۶۳ نسبت نسبت به ماه در گذشته همراه خود کسب ۹۲۳ هزار تن کالا به خوب ارزش ۶۹۹ میلیون دلار، عراق همراه خود ۲۲ نسبت انبساط نسبت به مدت درست مثل سال در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ نسبت کاهش نسبت به بهمن ماه. ترکیه همراه خود کسب منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۶۴ هزار تن کالا به خوب ارزش ۶۹۴ میلیون دلار، ۴۳۴ هزار تن کالا به خوب ارزش ۴۸۰ میلیون دلار داشته کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل انبساط ۶۱ درصدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به فوریه ۵۵ نسبت کاهش داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان نیز همراه خود کسب. اجتناب کرده اند ۳۴۲ هزار تن کالا به خوب ارزش ۱۸۴ میلیون دلار، نسبت به مدت درست مثل ۱۱ نسبت کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبت به بهمن ماه ۵۹ نسبت انبساط داشته است. اولین صادرات کالای ایرانی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود.

سخنگوی گمرک در خصوص کمیت واردات به ملت در اسفندماه ذکر شد: ۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۲۲ هزار تن کالا به خوب ارزش ۶ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۶ میلیون دلار در اسفندماه سال قبلی وارد شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۵۲ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۴۲ نسبت نسبت به سال قبلی افزایش داشته است. مدت درست مثل در ماه در گذشته اجتناب کرده اند تذکر وزنی ۲۴ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر ارزشی ۲۶ نسبت افزایش داشته است.

اللطیفی دانستن درباره اولین کشورهای تخفیف {در این} ماه دلیل داد: امارات همراه خود منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۸ هزار تن کالا به خوب ارزش منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۸ میلیون دلار، انبساط ۷۸ درصدی نسبت به مدت درست مثل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ درصدی نسبت به بهمن ماه داشته است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید چین همراه خود ۴۶۸ هزار. تن کالا به خوب ارزش منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۹ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ۵۸ درصدی نسبت به اسفند ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ۴ درصدی نسبت به ماه در گذشته، ترکیه ۲۵۴ هزار تن کالا به خوب ارزش ۵۹۶ میلیون دلار را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط ۷ درصدی نسبت به ماه در گذشته اسفند ۹۹ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۶ نسبت نسبت به فوریه، آلمان همراه خود ۱۶۱ هزار تن محموله به خوب ارزش ۲۸۲ میلیون دلار، انبساط ۵۸ درصدی نسبت به مدت درست مثل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۷ درصدی نسبت به ماه در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه ۵۱۵ هزار تن محموله همراه خود منصفانه خوب ارزش دلار ۲۱۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انبساط ۸۴ درصدی نسبت به مدت درست مثل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ درصدی نسبت به بهمن ماه به همین ترتیب ۵ همراه غول پیکر ایران اسلامی در تامین کالاهای می خواست ملت در اسفند ۱۴۰۰ هستند.

سخنگوی گمرک در خصوص کالاهای ترانزیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترانزیتی در ملت در فینال ماه سال ۱۴۰۰ ذکر شد: در اسفندماه بیش اجتناب کرده اند منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۱ هزار تن کالای خارجی اجتناب کرده اند کشورمان رفتن کرده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل ۵۲ نسبت افزایش داشته است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۲ نسبت مرتفع است. ۹ نسبت نسبت به بهمن ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همراه خود این واقعیت در کنار بود کدام ممکن است کمیت ترانزیت خارجی طی منصفانه ماه تولید دیگری حد نصاب عکس است کدام ممکن است مقامات در اسفند ماه به انگشت معرفی شده است است.