حفاظت از میراث فرهنگی نتیجه نگرش سپاسگزارانه مردم است
محمدرضا علیا می گوید: حفظ در بناها خلاصه نمی شود و طرف دیگرش که آدم می سازد در ادبیات ما ثابت است و آدم تربیت می کند که مثل مرحوم بهشتیان اصفهانی و مرحوم وزیری یزد کار می کند. مرحوم دخدا که در سطح اداره کل یا در سطح وزارت کار می کرد.