حواشی عالی این سیستم تلویزیونی؛ معامله با نابینایی قابل انجام است؟


به نظر می رسد گدرزی: در روزهایی کدام ممکن است همه در جستجوی بهانه ای برای امید هستند، امید هذیانی ساده اوضاع را شدیدتر می تنبل. امیدواریم کدام ممکن است خیلی رنگی نباشد ساده باعث ناامیدی احتمالاً خواهد بود. سابقه ای تمدید شده است کدام ممکن است اشخاص حقیقی زیادی به آن است کنجکاوی مند هستند، حتی متنوع اجتناب کرده اند محققان در سطوح مختلف مطالعاتی سعی در یافتن راهی برای معامله با قطعی کمبود اجتناب کرده اند طریق فرآیند های درمانی مختلف دارند، با این حال همراه خود وجود این امتحان شده ها، تنها در مواردی کدام ممکن است زود هنگام تولد تجزیه و تحلیل داده تبدیل می شود. شناخته شده به عنوان مثال در خصوص نابینایی، عالی توجه دکتر به خبرآنلاین اظهار داشت: اگر در بدو تولد برخی عیوب توجه را تجزیه و تحلیل ندهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۱۰ روز اول تولد کودک نوپا را حرکت نکنیم، شخص عکس نابینا تبدیل می شود.

حاشیه های PBS؛  آیا کوری قابل درمان است؟

توجه انداز پس اجتناب کرده اند ۲۱ سال برمی گردد

این در حالی است کدام ممکن است طی روزهای جدیدترین ویدئویی در دنیای آنلاین ما کف دست به کف دست تبدیل می شود مبنی بر معامله با عالی نابینا اجتناب کرده اند بدو تولد حتی پس اجتناب کرده اند ۲۱ سال صحبت های امیدوارکننده. را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان فیلم اجتناب کرده اند این پیش فرض کدام ممکن است «تارا سابی» بازدید کننده نوروزی این سیستم تلویزیونی «حاشیه از نو» در عصر سال نو دانستن درباره بازگشت تخیل و پیش بینی شخصی پس اجتناب کرده اند ۲۱ سال صحبت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بخشی اجتناب کرده اند این این سیستم اظهار داشت: “خدایا – مردمان عاشق شیراز اجتناب کرده اند من می خواهم عالی سری آزمایش گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مادرم هم استفاده کردند.” بردن سلول های بنیادی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر تارا یکپارچه داد: «من می خواهم خیلی درگیر حرکت بودم، همراه خود امام رضا عهد بستم، با این حال متأسفانه باقی مانده است قادر نیستم به عیادت دخترم بروم. در ۲۵ مرداد (۱۴۰۰) تارا اولین حرکت توجه چپ شخصی را انجام داد. بعد اجتناب کرده اند ۲ روز کدام ممکن است چشمانش را باز کرد، خدا را شکر ۱۰۰ سهم تخیل و پیش بینی شخصی را به کف دست آورد.»

مجری در آن نقطه اظهار داشت: «پس اجتناب کرده اند ۲۱ سال تخیل و پیش بینی شخصی را بازیافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون می توانند دنیا را ببینند. آن یک است مناسبت فوق العاده ویژه برای کسی است کدام ممکن است ۲۱ سال اجتناب کرده اند دیدن جهان محروم {بوده است}.»

احیای امید با این حال…

اکنون تخلیه مکرر این ویدئو در دنیای آنلاین ما موجی اجتناب کرده اند امید را در بین نابینایان به طور قابل توجهی نابینایان مرتبط همراه خود این معلولیت اجتناب کرده اند بدو تولد تحمیل کرده است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است این اشخاص حقیقی معلول اجتناب کرده اند عکسها رادیویی گرفته شدند، روشی برای معامله با همراه خود استفاده اجتناب کرده اند سلول های بنیادی موجود است کدام ممکن است ممکن است تخیل و پیش بینی آنها را بازگرداند، به منظور که برخی اجتناب کرده اند آنها همراه خود برای مشاوره گروه های حمایت اجتناب کرده اند معلولان این معامله با را دنبال کردند. امید هاشمی، پرانرژی معلول نابینایان در پیامی توئیتری در انتقاد اجتناب کرده اند این مجری تلویزیون نوشت: من می خواهم همراه خود عالی NGO در بخش نابینایان کار می کنم. وی علاوه بر این اتهامات حال {در این} این سیستم را رد کرد.

حاشیه های PBS؛  آیا کوری قابل درمان است؟

بیمارستان انجام حرکت جراحی تارا سابی را تکذیب کرد

پیگیری های خبر وب مبتنی بر اجتناب کرده اند بیمارستان توجه خدادوست شیراز حاکی اجتناب کرده اند کدام ممکن است «تارا سابی» {در این} بیمارستان هیچ گونه حرکت سلول بنیادی انجام نداده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبعی کدام ممکن است نخواست نامش فاش شود به «خبرآنلاین» اظهار داشت: ساده حرکت جراحی توجه انجام داده اند. ما {در این} بیمارستان جراحی سلول‌های بنیادی انجام نمی‌دهیم، به همین دلیل {در این} وسط جراحی سلول‌های بنیادی انجام ندادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است او می‌اظهار داشت ما همراه خود آن موافق نبودیم. وی تنها در مرداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهریور سال ۱۴۰۰ توسط دکتر کلانتری خرس حرکت جراحی توجه قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاً اینطور نبود کدام ممکن است تخیل و پیش بینی نداشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاًً نابینا باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخیل و پیش بینی ضعیفی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیمارستان توجه را حرکت کرده است.

همراه خود این جاری سعی کردیم موضوع را همراه خود توجه دکتر {در میان} بگذاریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بپرسیم کدام ممکن است خواه یا نه امکان ترمیم تخیل و پیش بینی برای اشخاص حقیقی نابینا موجود است، ویژه به ویژه آنهایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند بدو تولد همراه خود معلولیت متولد شدند؟ خواه یا نه سلول های بنیادی می توانند تخیل و پیش بینی را به نابینایان بازگردانند؟

متخصص: افرا کور اجتناب کرده اند بدو تولد همراه خود جراحی قابل معامله با نیست

دکتر محمدرضا فرتوک زاده جراح را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه دکتر به خبرآنلاین اظهار داشت: تاکنون امکان معامله با نابینایانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند بدو تولد نابینایان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داده اند، وجود نداشته است. معمولاً اشخاص حقیقی در بدو تولد نابینا هستند، به اعصاب هر دو شبکیه توجه آسیب می‌رسانند هر دو در کره توجه‌شان نقصی موجود است. همراه خود این جاری، آنها دارای معایب قابل توجهی هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند بدو تولد نابینا هستند. نابینایی {در این} اشخاص حقیقی تقریباً ۱۰۰ سهم همراه خود جراحی قابل معامله با نیست. »

وی خاطرنشان کرد: با این حال برخی اجتناب کرده اند نوزادانی کدام ممکن است همراه خود کم تخیل و پیش بینی به دنیا می آیند، در صورتی کدام ممکن است اشکال آنها دیر یا زود تجزیه و تحلیل داده شود، می توانند برای بازگرداندن تخیل و پیش بینی شخصی جراحی هایی مشابه آب مروارید در بدو تولد انجام دهند. توجه های کودک نوپا در سن ۲ هر دو سه روزگی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این به اشخاص حقیقی {کمک می کند} نابینا نمانند. هر دو اگر کودک همراه خود اشکال قرنیه توجه به دنیا بیاید، برای او پیوند قرنیه را در شبیه به کودک انجام می دهیم به همان اندازه تخیل و پیش بینی او ترمیم شود، با این حال {افرادی که} به سن ۱۵ هر دو ۲۰ سالگی همراه خود این نقص ها رسیده اند، نخواهند بود. در موقعیت به انجام . جراحی برای ترمیم تخیل و پیش بینی “اگر ۱۰ روز این نواقص را حرکت نکنیم، نابینا می شوند.”

حاشیه های PBS؛  آیا کوری قابل درمان است؟

معامله با نابینایی همراه خود سلول های بنیادی خطا است

این کارشناس سلول درمانی اظهار داشت: استفاده اجتناب کرده اند این راه در معامله با مبتلایان باقی مانده است وارد جهان پزشکی نشده است با این حال در جاری حاضر در مرحله تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات است به همین دلیل مرحله تحقیق باقی مانده است به انسان نرسیده است. حیوان. تحقیق یکپارچه دارد.محققان همراه خود کمک سلول‌های بنیادی روی حیوانات تحقیق می‌کنند به همان اندازه بتوانند مثلاً اگر سلول‌های شبکیه توجه معیوب هستند، دوباره کار کردن کنند، با این حال دنیا باقی مانده است سلول‌های بنیادی چشمی اکتسابی نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کسی اعلام کردن می‌تنبل کدام ممکن است این خطا است. ; این تحقیق در جاری حاضر در موسسات تحقیقاتی در مرحله حیوانی در جاری انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج خیلی خوبی نداشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاً در انسان انجام نشده است. به همین دلیل این خبر جدید اشتباه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوری مادرزادی را نمی توان همراه خود جراحی در هیچ جای دنیا معامله با کرد.»

فرتوکس زاده در طولانی مدت همراه خود ردیابی به فیلم این این سیستم تلویزیونی بازگشت به شد: پرونده مشخص شده در بیمارستان شیراز بازرسی شد، این خانم خرس حرکت انحراف توجه، یعنی چشمانش تخیل و پیش بینی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرکت جراحی به پایان رسید. برای معامله با انحراف توجه، “هیچ ارتباطی {وجود ندارد}.” او سلول های بنیادی اکتسابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی بیمارستان آن را تکذیب کرد.

۲۳۳۲۳۳