خبر خوش برای ” بازنشستگان” در راه است!


رئیس کانون بازنشستگان کارگری استان تهران ذکر شد: همه عامل برای افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مهیا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم سریع احکام جدیدی صادر شود.

به گزارش صبح درست در این لحظه دومین مونتاژ تصمیم گیری مستمری بازنشستگان کارگری همراه خود حضور اعضای کانون بازنشستگان سالخورده، مدیرعامل گروه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران این گروه برگزار شد.

علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان استان تهران) در اتصال همراه خود نتیجه این مونتاژ ذکر شد: پس اجتناب کرده اند بیش اجتناب کرده اند ۲ ساعت مذاکره، مونتاژ به {نتیجه نهایی} نرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نوک رسید. سریع کارمندان افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سطوح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه سرپرست مسئله گروه تامین اجتماعی به این موضوع مورد توجه قرار گرفت سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید موافق دارد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به علت عدم نتیجه گیری مونتاژ ذکر شد: افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس اجتناب کرده اند سریع مدیرعامل گروه باید به تصویب هیات وزیران برسد. در قوانین بودجه ۱۴۰۱ منصفانه خطا تایپی کودک موجود است کدام ممکن است در تبصره ۱۲ قوانین بودجه وقتی افزایش مستمری وجوه دولتی ده سهم تصمیم گیری شده است، کاما گذاشته شده است. توسط «صندوق تهیه کنید اجتماعی، نیروهای مسلح»؛ جایی کدام ممکن است منظور اجتناب کرده اند صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح هر دو صندوق نیروی دریایی است.

این خطا تایپی تامین اجتماعی را تحمل محافظت بودجه دولتی مکان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان را می دهد.

این دلیل است مشاوران گروه معتقد بودند کدام ممکن است اگر افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری در گذشته اجتناب کرده اند تعمیر این مشکلات به هیئت وزیران کشتی شود، همراه خود این بند بودجه مغایرت دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب نمی شود.

مذاکره همراه خود مجلس

با این حال راه رفع چیست؟ دهقان کیا می گوید: {در این} راستا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر این مشکلات کودک، به صورت شفاهی همراه خود مجلس مذاکره شد. تقاضا کتبی باید به کمیسیون اجرای قوانین مجلس حاضر شود. اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است قوانین بودجه مناسب شده است، پس اجتناب کرده اند اصلاح باید مناسب شود.

وی ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است این ضرر سریع را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روزهای بلند مدت برطرف شود. مدیرعامل گروه قول داد کدام ممکن است همراه خود مکاتبه همراه خود مجلس نمایندگان این موضوع را سریع رفع تنبل. همه عامل برای افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی مهیا است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم سریع احکام جدیدی صادر شود.