خشمگین ترین استان کشور کدام استان است؟


درگیری ها و درگیری های خیابانی و خانوادگی همواره سهم قابل توجهی از مراجعات به واحدهای معاینه بالینی مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور را تشکیل می دهد.

▪️بر اساس ۱۴۰۰ گزارش پزشکی قانونی استان تهران با ۹۶ هزار و ۴۹۶ مورد، خراسان رجوی با ۵۱ هزار و ۶۳۰ و اصفهان با ۴۱ هزار و ۶۴ مورد بیشترین نزاع را در کشور دارند.