خوش‌تر چه باشد ضربتی اجتناب کرده اند تیغ ابرو در حرم؟ شعر افشین علا برای شهید اصلانیبر ایده داستان ها خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) افشین پس اجتناب کرده اند حادثه تروریستی مشهد شعری همراه خود عنوان «روی زانو من می خواهم رضا علیه السلام» سروده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وصف شهید حجت الاسلام اصلانی نوشته است:

خواه یا نه شاه الدین اجتناب کرده اند کربلا به حرم سر خورد؟
ظهر عاشورا بود کدام ممکن است پایم در حرم گریه می کرد؟

در حیاط هشتمین ماه بین پایین افتاد
مجروح همراه خود چاقو در حرم

یاران زهرا در خون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر گیر کرده اند
کف دست به بازو، رو در رو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهلو به پهلو در حرم

ناراضی دل فلز بیقرار شد جواهر شاد شد
در حرم مورد توهین آهو قرار گرفت

او جانش را فدای دستور من می خواهم کرد
سرش را روی زانو در حرم {به سمت} رضا بلند می تنبل

نظرسنجی توسط سلطان طوس بردن شد، با این حال اکنون
کف دست بر خون مردگان حرم بگذار

وقتی او بر تشک نشست، بالهای فرشتگان فرش شد
خون همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید برس در حرم جاری بود

در فراگیر حرم پرواز می تنبل، مثل کبوتر بال می زند
هر عصر ستاره ها به همان اندازه قیامت می درخشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حرم سوسو می زنند

از از دست دادن زندگی همراه خود شاه خوبان روز مرخصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلوت
چه زیباتر اجتناب کرده اند ضربه تیغ ابرو در حرم؟

او در عشق غرق در خون است را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم در گناه
هر کدام ممکن است در حرم من می خواهم بمیرد در حرم است…